Smartsediment

De delta van de Schelde kent een economisch sterke ontwikkeling met onder andere Antwerpen als wereldhaven. Het Schelde-estuarium en de Oosterschelde is beschermd als Natura2000 gebied en vormt een uniek natuurgebied voor de grensregio. Deze verschillende ‘zeearmen’ kunnen niet los van elkaar gezien worden en ze leveren een waaier aan waardevolle ecosystemen en biodiversiteit. Helaas staan beide de laatste jaren sterk onder druk.  

‘Smartsediment’ streeft naar het opnieuw in evenwicht brengen van de biodiversiteit, de bodem en de ecosysteemdiensten in de delta door slim om te gaan met het beschikbare sediment en de waterbodem. Provincie Zeeland onderzoekt onder andere samen met de Vlaamse Overheid de effecten van baggeren, storten en verplaatsen van sediment op 15 locaties in de delta. De bodemecologie in de Beneden Zeeschelde en de Westerschelde wordt gemonitord met behulp van de Sediment Profile Imaging (SPI) techniek waarmee foto’s gemaakt worden van de bovenste 10 à 15 cm van de bodem. De grootste focus ligt op de Roggenplaat, een essentieel onderdeel van het intergetijdengebied in de monding van de Oosterschelde. De zandplaat wordt voor 200 hectare opgehoogd om verdere erosie tegen te gaan. Op die manier kunnen trekvogels én zeehonden blijvend gebruik maken van dit gebied om zich te voeden. 

  • Het projectteam van de Roggenplaat is gestart met het opstellen van de Tender voor de uitvoering suppletie. De tender opent voor nationale en internationale inschrijving op tendernet in september. De monitoring voor vastleggen van de verlengde uitgangssituatie is gegund en gestart;
  • de 2e fase van de proefstorting bij de Suikerplaat (Westerschelde) werd uitgevoerd in december 2017. De ecologische monitoring van het pilootproject bij de Suikerplaat (Westerschelde) werd verdergezet, met meetcampagnes in oktober 2017, maart 2018 en oktober 2018;
  • de ecologische validatie van de plaatrandstortingen is uitgevoerd;
  • de ecologische monitoring op de bestemmingslocaties voor sediment in de Beneden-Zeeschelde is in uitvoering. De tweede bemonsteringscampagne werd uitgevoerd in oktober 2017;
  • het project Fort Filip zit op schema. De Vlaamse Waterweg nv zal  in het kader van Smartsediment kribben aanleggen in de Schelde ter hoogte van Fort Filip om zodoende laagdynamische natuur te ontwikkelen. Op het land ter hoogte van Fort Filip zal het Havenbedrijf Antwerpen saneringswerken uitvoeren. Het bodemsaneringsproject is in afrondingsfase en zal binnenkort worden ingediend;
  • de studie naar de effectrelatie van sedimentbeheer-ecosysteemdiensten is gestart. Een nota met selectie van relevante ecosysteemdiensten werd opgesteld.

update: oktober 2018


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Provincie Zeeland

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 7.582.687,68 levert Interreg een bijdrage van € 3.791.343,84 (50%)