Smartsediment

Smartsediment is een samenwerking van Nederlandse en Vlaamse partijen met als doel het herstel van het evenwicht tussen biodiversiteit, bodem en andere functies in de Scheldedelta door middel van slim sedimentgebruik. Dit is hard nodig, want de natuur in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Boven-, Beneden- en Zeeschelde staat sterk onder druk. 

Met behulp van Europese subsidie werken we aan verschillende projecten om daar verandering in te brengen. De delta van de Schelde kent een economisch sterke ontwikkeling met onder andere Antwerpen als wereldhaven. Het Schelde-estuarium en de Oosterschelde is beschermd als Natura2000 gebied en vormt een uniek natuurgebied voor de grensregio. Deze verschillende ‘zeearmen’ kunnen niet los van elkaar gezien worden en ze leveren een waaier aan waardevolle ecosystemen en biodiversiteit. Helaas staan beide zeearmen de laatste jaren sterk onder druk.  

Roggenplaat

Na lange onzekerheid door de vergunningsprocedure zijn de ingediende bezwaren ongegrond verklaard door de Raad van State en is er inmiddels een contract getekend door Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten met Boskalis over de uitvoering. Dat betekent dat het ophogen van de Roggenplaat kan doorgaan en het ‘wegrestaurant’ voor tienduizenden vogels voor de komende 25 jaar behouden blijft. De start van de uitvoering van de staat gepland voor 1 oktober 2019. 

Fort Filip: Opruimen zware verontreiniging én aanleg getijdennatuur ineen

In 2019 start De Vlaamse Waterweg met het werk aan Fort Filip op de Scheldeoever bij Antwerpen. De opdracht is op 2 augustus 2019 gegund. In september 2019 zal De Vlaamse Waterweg samen met de uitvoerder de  planning en aanvang van de werken vastleggen in overleg met de verschillende partners en stakeholders. 

Ecosysteemdiensttool 

Om te weten hoe natuurontwikkeling, en dus sedimentbeheer, de ecosysteemdiensten beïnvloedt, is een Ecosysteemdienst-tool ontwikkeld. De eerste versie is opgeleverd. Volgende stap is het verzamelen van data om tool te testen in samenwerking met de UA. 

Welk effect sedimentbeheer heeft op ecosysteemdiensten was tot nu toe niet goed bekend. Kennis hierover is onontbeerlijk. Meer kennis maakt het mogelijk door uitgekiend sedimentbeheer – uitgangspunt van het project Smartsediment - de ecosysteemdiensten te optimaliseren. Daarmee wordt het duidelijker welke voordelen natuurontwikkeling heeft voor de mens. 

De Oosterschelde en de Westerschelde leveren ecosysteemdiensten. Slim gebruik van sediment heeft gevolgen voor de voedselvoorziening (vooral van belang in de Oosterschelde), de CO2-opslag (belangrijk i.v.m. de klimaatverandering) en de zuivering van afvalwater. Ook de veiligheid van de rivieren kan wijzigen door Smartsediment; slim gebruik maken van zand en slib kan dijken verstevigen.

Proefstorting Suikerplaat

Maritieme Toegang voert het baggerwerk uit dat nodig is om de maritieme vaargeul in de Schelde te onderhouden. Daarbij worden jaarlijkse zo’n 10 miljoen m³ zand verplaatst in de Westerschelde naar een aantal afgebakende stortlocaties. Met de proefstorting bij de Suikerplaat heeft Maritieme Toegang een nieuwe stortlocatie voor zandige baggerspecie uitgeprobeerd. De ecologische monitoring van de effecten van deze proefstorting zijn uitgevoerd als onderdeel van Smartsediment.

Monitoring stortlocaties Beneden-Zeeschelde

In 2017 heeft Maritieme Toegang 2 nieuwe stortlocaties in gebruik genomen in de Beneden-Zeeschelde voor het terugstorten van baggerspecie die vrijkomt bij het onderhoud van de vaargeul. Het gaat om de Parelputten voor zandige baggerspecie en de Ketelputten voor slibrijke baggerspecie. De ecologische monitoring omtrent het in gebruik nemen van deze nieuwe stortlocaties zijn uitgevoerd als onderdeel van Smartsediment.

update: oktober 2019


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Provincie Zeeland

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 7.582.687,68 levert Interreg een bijdrage van € 3.791.343,84 (50%)