Smart Tooling

Onderhoud is in de procesindustrie een belangrijk en kostbaar onderdeel van de bedrijfsvoering, met name in de procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse grensregio vanwege de leeftijd van veel installaties en de steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu. 

De asset owners (eigenaren van de installaties in de procesindustrie) zijn continue op zoek naar mogelijkheden om te voldoen aan de laatste eisen op gebied van veiligheid, milieu en een zo betrouwbaar mogelijke installatie tegen zo laag mogelijke kosten. Bij een studie naar de behoeftes en mogelijkheden van asset owners en onderhoudsbedrijven zijn er 53 mogelijkheden voor toepassing van robotica concreet in beeld gebracht zoals een robot-toepassing voor het verwijderen van asbest. Smart Tooling - en met name robot-technologie - biedt dus een scala aan innovatieve mogelijkheden die inspelen op de behoefte. 

De beoogde resultaten van dit project zijn prototypes van robots en tools die het onderhoud veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter maken. Zo wordt de productiviteit van het industrieel onderhoud versterkt. Een voorbeeld hiervan zijn robots die schoonmaken en inspecteren op voor mensen lastige of niet toegankelijke locaties. Het ontwikkelen en innovatief toepassen van robottechnologie is advanced manufacturing, één van de ‘Key Enabling Technologies’ (KET). Robottechnologie wordt in Europa gezien als een belangrijke ontwikkeling op gebied van maintenance (onderzoek More4Core, Europees project op gebied van maintenance). Omdat robottechnologie nog jong is, zijn er veel onzekerheden en mogelijkheden die nog niet zijn onderzocht of ontwikkeld. Dit project geeft een stimulans aan (KMO/MKB-) bedrijven in de grensregio die gezamenlijk robotinnovaties ten behoeve van maintenance in de procesindustrie ontwikkelen. Er wordt daarbij ook gekeken naar lopende en op te starten (Europese) projecten op gebied van maintenance en robottechnologie zoals Campione en Euroc. De sector bestaat uit grote asset owners, vaak multinationals zoals BASF en Dow Benelux, die een deel van hun onderhoud uitbesteden aan service providers (meestal ook grote tot middelgrote bedrijven). Voor het uitvoeren van de activiteiten maken die service providers veelal gebruik van gespecialiseerde KMO/MKB bedrijven uit de regio. Dit project richt zich specifiek op die KMO/MKB-bedrijven die gezamenlijk (in clusters) met de service providers en asset owners de innovaties realiseren. Voordeel voor deze bedrijven is dat ze financiële ondersteuning krijgen vanuit het project, toegang krijgen tot de asset owners, toegang tot state-of-the-art kennis en expertise en de mogelijkheid om de innovaties te testen en samenwerking met de service providers die de innovaties inzetten als ze succesvol zijn. In het project zijn alle ‘Triple Helix’- partijen vertegenwoordigd, namelijk kennisinstellingen (Universiteit Gent, Universiteit Twente, Avans Hogeschool ), overheid (REWIN, BOM, EIZ), en bedrijfsleven (Dow Benelux en BASF Antwerpen). 

Er namen 20 ProjectPartner Light's actief deel in het project in de vorm van 8 deelprojecten binnen de clusters Inspectie, Cleaning, UAS en Werkplaats. Op 19 november 2020 werd het slotevenement van het project Smart Tooling georganiseerd, waarin alle project resultaten gepresenteerd en met video's gedemonstreerd werden. Dit event werd georganiseerd als webinar en via live stream konden velen kennis maken met de innovaties. De video's zijn te vinden op het YouTube kanaal van Smart Tooling. Ook de opname van het event (opgesplitst in verschillende blokken) is te vinden op het YouTube kanaal van Smart Tooling. Tevens is een brochure samengesteld om belanghebbenden en geïnteresseerden een goed inzicht te geven in de projectresultaten (zie projectwebsite).

Finale update: juli 2021

Alle projecten

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.563.839,45 levert Interreg een bijdrage van € 1.720.010,75 (48,26%)