Smart Tooling

Onderhoud is in de procesindustrie een belangrijk en kostbaar onderdeel van de bedrijfsvoering, met name in de procesindustrie in de grensregio vanwege de leeftijd van veel installaties en de steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu. 

De asset owners (eigenaren van de installaties in de procesindustrie) zijn continue op zoek naar mogelijkheden om te voldoen aan de laatste eisen op gebied van veiligheid, milieu en een zo betrouwbaar mogelijke installatie tegen zo laag mogelijke kosten. Bij een studie naar de behoeftes en mogelijkheden van asset owners en onderhoudsbedrijven zijn er 53 mogelijkheden voor toepassing van robotica in beeld gebracht zoals een robot-toepassing voor het verwijderen van asbest. Smart Tooling - en met name robot-technologie - biedt dus een scala aan innovatieve mogelijkheden die inspelen op de behoefte. 

De resultaten van dit project zijn prototypes van robots en tools die het onderhoud veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter maken. Zo wordt de productiviteit van het industrieel onderhoud versterkt. Een voorbeeld hiervan zijn robots die schoonmaken en inspecteren op voor mensen lastige of niet toegankelijke locaties. Het ontwikkelen en innovatief toepassen van robottechnologie is advanced manufacturing, één van de ‘Key Enabling Technologies’ (KET). Robottechnologie wordt in Europa gezien als een belangrijke ontwikkeling op gebied van maintenance. Omdat robottechnologie nog jong is, zijn er veel onzekerheden en mogelijkheden die nog niet zijn onderzocht of ontwikkeld. 

De sector bestaat uit grote asset owners, vaak multinationals zoals BASF en Dow Benelux, die een deel van hun onderhoud uitbesteden aan service providers (meestal ook grote tot middelgrote bedrijven). Voor het uitvoeren van de activiteiten maken die service providers veelal gebruik van gespecialiseerde bedrijven uit de regio. Dit project richtte zich specifiek op die bedrijven die gezamenlijk (in clusters) met de service providers en asset owners de innovaties realiseren. In het project waren alle ‘Triple Helix’- partijen vertegenwoordigd, namelijk kennisinstellingen (Universiteit Gent, Universiteit Twente, Avans Hogeschool ), overheid (REWIN, BOM, EIZ), en bedrijfsleven (Dow Benelux en BASF Antwerpen). 

Er namen 20 ProjectPartner Light's actief deel in het project in de vorm van 8 deelprojecten binnen de clusters Inspectie, Cleaning, UAS en Werkplaats. Op 19 november 2020 werd het slotevenement van het project Smart Tooling georganiseerd, waarin alle projectresultaten gepresenteerd en met video's gedemonstreerd werden. Tevens is een brochure samengesteld om belanghebbenden en geïnteresseerden een goed inzicht te geven in de projectresultaten (zie projectwebsite).

Concrete resultaten
  • ontwikkeling van 7 robot prototypes en robot toepassingen. Daarnaast is met een zogenaamde Smart Glasses een nieuwe onderhoudsfunctie ontwikkeld. Concreet: 2 nieuwe Drone applicaties, 2 totaal nieuwe robot concepten voor Druk apparatuur inspecties, 1 robot ontwikkeling voor autonoom industrieel reinigen en 2 toepassingen van werkplaats gerelateerde robot toepassingen ter bevordering van veiligheid en doelmatigheid en de Smart Glasses
  • voor elk van de hierboven genoemde nieuwe robottoepassing is een cluster van bedrijven gevormd. In totaal zijn 20 bedrijven direct betrokken geweest bij de ontwikkeling
  • in de ontwikkeltrajecten hebben een 17-tal KMO-MKB bedrijven samengewerkt met kennisinstellingen en asset owners om met de laatste stand van kennis en technology te werken aan de ontwikkeling van de prototypes
  • met de ontwikkeling van de diverse prototypes is binnen de maintenance wereld van de procesindustrie een ecosysteem ontstaan voor robotontwikkeling die erkend wordt door gerenommeerde instituten als TU Eindhoven, Universiteit Gent, Sirris en Universiteit Twente
  • voor de diverse ontwikkeltrajecten en hun specifieke applicaties zijn competentieprofielen voor gebruikers en onderhouders van deze technologie ontwikkeld en beschikbaar

Finale update: juli 2021

Alle projecten

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.563.839,45 levert Interreg een bijdrage van € 1.720.010,75 (48,26%)