LUMEN

Als samenleving staan we momenteel voor twee grote uitdagingen: het veiligstellen van onze toekomstige energievoorziening door de overdracht van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgas CO2. Alleen zo kunnen we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, namelijk beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1.5°C in de 21e eeuw en netto nul CO2-uitstoot in 2050 bereiken. Het project LUMEN pakt beide uitdagingen aan.

In het project LUMEN hebben 6 projectpartners het doel om aan te tonen dat groene waterstof en CO2, in combinatie met zonlicht, op een commercieel rendabele manier kunnen worden omgezet in waardevolle en duurzame producten voor de chemische industrie en de energiesector. Het concept is eerst aangetoond in een batch proces op labschaal door middel van de photo-chemische conversie van CO2 naar aardgas (methaan) en syngas (CO, wat het startmateriaal is voor de synthese van vloeibare koolwaterstoffen als brandstof, zoals bijv. methanol). Daarnaast is binnen LUMEN een labschaal “mini-fabriek” ontwikkeld en gedemonstreerd voor continue productie, die met behulp van artificieel licht aantoont dat de door zonlicht aangedreven omzetting van CO2 met (groen) waterstof naar methaan en/of syngas technisch en economisch haalbaar is. Verder is er binnen LUMEN, in samenwerking met bedrijven Ecosynth en Innosyn, aangetoond dat het ontwikkelde concept ook kan worden vertaald om fijn-chemicaliën, zoals tussenproducten voor medicijnen, op een veilige en eenvoudige manier te produceren. 

De technologie-ontwikkeling binnen LUMEN adresseert de twee bovenstaande uitdagingen gelijktijdig: het aanleggen van een energieopslagbuffer, noodzakelijk om fluctuaties in het aanbod van energie uit duurzame bronnen zoals zon en wind te ondervangen, en gelijktijdig de reductie van CO2 uitstoot, gebruik makend van natuurlijk zonlicht als duurzame energiebron. De binnen het project ontwikkelde labschaal mini-fabriek zal in vervolgprojecten worden vertaald naar een integrale pilotschaal demonstrator gebruikmakend van natuurlijk zonlicht, en vervolgens een industrieel proces. Dit biedt zodoende commerciële kansen voor betrokken partijen in de waardeketen: materiaalproducenten (katalysatorproductie), equipment-producenten (reactorproductie) en chemiebedrijven. Verder zal dit de energietransitie en reductie van CO2 emissie versnellen, en bijdragen aan de realisatie van de op deze gebieden afgesproken doelstellingen.

update: juni 2022
Alle projecten

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 2.927.979,43 levert Interreg een bijdrage van € 1.463.989,72 (50%)