Intelligenter fruit telen

Door stijgende concurrentie vanuit het zuiden en Oost-Europa en door slechte weersomstandigheden heerst de laatste jaren een economische crisis in de Vlaams-Nederlandse fruitsector. Om de crisis tegemoet te komen is een rendabiliteitsstijging vereist. Precisielandbouw biedt de opportuniteit om op een realistische, betaalbare en duurzame manier de fruitteelt een competitief voordeel te bezorgen. Zo kan met minimale input van hulpmiddelen een maximale oogst met een kwalitatief product tot stand komen.

‘Intelligenter fruit telen’ wil precisiefruitteelt testen, op punt stellen, demonstreren aan de fruitteler en naar de praktijk brengen. Drie zaken worden onderzocht: bodem, gewasontwikkeling en oogst. Concreet worden voor elk thema verschillende parameters in kaart gebracht. Dit is enkel mogelijk met accurate data uit metingen van diverse delen van de boomgaard op verschillende tijdstippen, gegenereerd door sensoren op bijvoorbeeld tractoren of door remote sensing via drones.  Daarnaast wil het project op basis van de gegenereerde gegevens de voordelen demonstreren op proefpercelen van pilootbedrijven in Vlaanderen en Nederland, en de meerwaarde en/of terugverdientijd voor de fruitteler analyseren. Zo blijkt het gebruik van bodemscans en dronebeelden een duidelijke meerwaarde te bieden voor o.a. irrigatie en opbrengstvoorspelling.Tenslotte wordt een online dashboard ontwikkeld waarmee de fruitteler kaartgegevens van zijn percelen kan raadplegen, waaronder bodemkaarten, satellietbeelden en de resultaten van o.a. bodemscans en dronevluchten.

In het project Intelligenter Fruit Telen werden verschillende variabele teeltmaatregelen getest, namelijk variabele irrigatie, bemesting, dunning, snoei en wortelsnoei. Door het variabele perceelbeheer te vergelijken met het gangbare, uniforme perceelbeheer, werd de terugverdientijd voor de fruitteler geanalyseerd en de hulpbronefficiëntie bepaald. Hieruit blijkt dat precisiefruitteelt vooral interessant is voor grotere percelen met veel variatie in groei, opbrengst en/of kwaliteit. Hier kan namelijk het grootste verschil verwezenlijkt worden t.o.v. de gangbare teeltmethodes.

Op basis van de projectresultaten zijn verschillende rapporten opgesteld:: In twee proefpercelen werd de sensordata gebruikt om de irrigatie variabel aan te sturen.

  • Variabele irrigatie: In twee proefpercelen werd de sensordata gebruikt om de irrigatie variabel aan te sturen.
  • Variabele bemesting: De groei, opbrengst en kwaliteit van drie proefpercelen met een variabele bemesting werden vergeleken vs. uniforme bemesting.
  • Relevante bodemparameters: De EC van de bodem heeft vaak een belangrijke invloed op de groei en/of opbrengst van de bomen. Een bodemscan vormt dus een goede basis om precisiefruitteelt toe te passen.
  • Variabele dunning: Om verschillen in opbrengst en/of vruchtmaat recht te trekken kan variabele chemische dunning o.b.v. bloembottellingen worden toegepast. De opbrengst en maatsortering werden vergeleken voor variabele vs. uniforme dunning en ongedund.
  • Variabele snoei: Om verschillen in gewasontwikkeling recht te trekken kan de snoei en/of wortelsnoei aangepast worden aan de variatie in het perceel.
  • Relevante groei- en opbrengstenparameters: Om te bepalen welke vegetatie-indices relevant zijn m.b.t. precisiefruitteelt werden de vegetatie-indices vergeleken met de groei van de bomen. Ook wordt besproken welke dronegegevens relevant zijn voor de opbrengst van de bomen m.b.t. precisiefruitteelt.

Omdat het telkens over kleinschalige proeven van max. 3 groeiseizoenen op max. 2 percelen gaat, moeten de resultaten echter met de nodige zorgvuldigheid geïnterpreteerd worden. Bijkomende testen zijn vereist vooraleer gegronde conclusies getrokken kunnen worden omtrent de rendabiliteit en hulpbronefficiëntie van precisiefruitteelt.

update: augustus 2022

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Proefcentrum Fruitteelt

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.099.999,99 levert Interreg een bijdrage van € 550.000,00 (50%)

Downloads