Improved

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Vlaanderen en Nederland ongeveer 10 keer meer water zouden kunnen hergebruiken dan momenteel het geval is. Water is een cruciale grondstof voor de chemische industrie in de Zeeuwse, Gentse en Antwerpse zeehavens. De (chemische) industrie vertegenwoordigt een zeer belangrijke economische activiteit in deze havens, maar ze wordt steeds meer geconfronteerd met waterproblematiek zoals o.a. een dalende voorraad van zoet water. 

De sleutel tot een duurzamer watergebruik ligt dan ook in aanzienlijke mate bij de grootschalige chemische industrie in de havengebieden. Echter, de chemische industrie is vaak zeer conservatief ten opzichte van nieuwe waterbronnen, omdat er (nog) niet kan voorspeld worden hoe een andere waterkwaliteit een effect zal hebben op het chemisch proces (vb. bij stoomkraken of andere processen werkende met hoge druk stoom).

Daarom werd IMPROVED geïnitieerd. Binnen het project wordt infrastructuur opgebouwd waarmee onderzoek verricht wordt naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen, én waarbij bovendien de invloed van deze waterkwaliteit op het chemisch proces meteen ook onderzocht wordt. De onderzoeksinfrastructuur is sinds april 2018 operationeel bij BASF, na 6 maanden testen bij Yara. Daarnaast zal ook bij DOW Benelux B.V. getest worden. De testen lopen dus steeds bij één van de grote industriële spelers die de technologie uit het project op eigen terrein toepast. Het project is geïnitieerd door Universiteit Gent, en de installatie is gebouwd door IEC N.V, met de hulp van Evides Industriewater bij de ontwikkeling.

De zuiveringsinstallatie bevat state-of-the-art waterzuiveringstechnieken en meettechnieken voor vb. corrosie en microbiële groei, en is mobiel en plug and play. Zo kan de dynamiek van variabele bronwaterkwaliteit en de invloed daarvan op het chemisch proces onderzocht worden, zonder in het proces zelf in te grijpen, zodat bedrijven waterbeheer rond de eigen site beter en zonder risico kunnen ontwikkelen. Dit alles gebeurt door een geïntegreerde en grensoverschrijdende benadering waarbij zowel de expertise van de chemische industrie, proceswaterleveranciers, technologieleveranciers, als de academische sector uit Vlaanderen en Nederland een belangrijke rol spelen. De testen bij Yara werden in het voorjaar van 2018 afgerond, en Yara onderzoekt nu verder hoe de resultaten kunnen ingezet worden om condensaatstromen optimaal te benutten. Momenteel staat de testinstallatie bij BASF Antwerpen, waar ze ingezet wordt om de nodige behandeling van zowel oppervlaktewater als condensaat te onderzoeken. In het najaar verhuizen de containers dan weer naar hun laatste site binnen het project: Dow Benelux B.V..

update: september 2018Alle projecten