IMPAKT!

De grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep vormen een grote uitdaging op gebied van waterkwaliteit. Een groot knelpunt is het huidige beheer van de afvalwaterketen: tijdens regenperiodes stort vervuild water vanuit de rioolstelsels over naar de waterlopen en werkt een klassieke rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) niet altijd optimaal. 

Ernstige verstoring van de zuurstofhuishouding en ammoniakvergiftiging in beeklopen tasten op die manier de aanwezige fauna en flora aan. Nabij gelegen bedrijventerreinen zijn tevens een aandachtspunt omdat milieugevaarlijke stoffen in de waterlopen kunnen terechtkomen.

‘IMPAKT!’ is gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit. Basis hiervoor is het vergroten van het inzicht door middel van hydrobiologisch onderzoek naar vis, macrofauna en waterplanten. Op 22 locaties in verschillende beeklopen binnen het projectgebied is hydrobiologisch onderzoek uitgevoerd. Daarnaast worden binnen het meetprogrammma ecologie-ondersteunende fysisch/chemische parameters gemeten. 
In het Nederlandse deel is er een ingerichte meetnet van continue metingen bij overstorten, gemalen, RWZI en oppervlaktewater, en de grondstations voor neerslagmeting. In het Vlaamse deel van het stroomgebied zijn de bestaande meetinspanningen in het kader van IMPAKT! aanzienlijk verhoogd en wordt er gedurende 3 jaren een intensieve meetcampagne uitgevoerd: 

  • op 9 locaties in het stroomgebied van de Warmbeek en op 19 locaties in het stroomgebied van de Dommel maandelijks of tweewekelijks stalen genomen die geanalyseerd worden op diverse fysicochemische parameters
  • op 3 locaties op de Dommel en 1 locatie op de Warmbeek worden met multiparametersondes verzamelen continu meetgegevens van pH, zuurstofgehalte, geleidbaarheid, ammonium en nitraat verzameld

Door dit alles te combineren met ontwikkeling van verscheidene virtuele modellen van riolering (6-tal) , rioolwaterzuivering (5-tal) en waterloop (kwantitatief en kwalitatief) ontstaat inzicht in het functioneren van de verschillende overstorten, lozingspunten in relatie tot waterloopkwaliteit.  De verschillende modellen zijn grotendeels gereed en nu wordt de stap gezet om te verkennen wat het effect is van bepaalde maatregelen. Op basis van deze inzichten kunnen beter onderbouwde besluiten over maatregelen worden genomen.

Op een aantal plaatsen worden maatregelen uitgevoerd. Zo is de Stadsdommel voorzien van een installatie die voorziet in oppervlaktewaterbeluchting, wat als ‘vluchtplaats’ fungeert voor vissen tijdens momenten van overstorten. De monitoring van effecten is gestart. Ook zijn verdere maatregelen voorzien bij de zuivering en in de aanpak van belangrijke overstorten.
De resultaten van IMPAKT dienen uiteindelijk als blauwdruk voor natuurherstel in de waterlopen van overige deelstroomgebieden in heel Vlaanderen en Nederland.

Naast Waterschap De Dommel zijn de Vlaamse Milieumaatschappij, INFRAX en Aquafin nauw betrokken partijen. Het project kadert tevens binnen de Europese richtlijn Kaderrichtlijn Water en het Europese netwerk van beschermende natuurgebieden Natura2000

update: juli 2020


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Waterschap De Dommel

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 5.924.350,77 levert Interreg een bijdrage van € 2.962.175,39 (50%)