IMPAKT!

De grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep vormen een grote uitdaging op gebied van waterkwaliteit. Een groot knelpunt is het huidige beheer van de afvalwaterketen: tijdens regenperiodes stort vervuild water vanuit de rioolstelsels over naar de waterlopen en werkt een klassieke rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) niet altijd optimaal. 

Ernstige verstoring van de zuurstofhuishouding en ammoniakvergiftiging in beeklopen tasten op die manier de aanwezige fauna en flora aan. Nabij gelegen bedrijventerreinen zijn tevens een aandachtspunt omdat milieugevaarlijke stoffen in de waterlopen kunnen terechtkomen.

‘IMPAKT!’  is gericht op het verbeteren van de waterkwalliteit. Basis hiervoor is het vergroten van het inzicht door middel van hydrobiologisch onderzoek naar vis, macrofauna en waterplanten. Door dat te combineren met een  nauwgezette meetcampagne en de ontwikkeling van verscheidene virtuele modellen van riolering, rioolwaterzuivering en waterloop ontstaat inzicht in het functioneren van de verschillende overstorten, lozingspunten in relatie tot waterloopkwaliteit. Op basis van deze inzichten kan meer gericht worden ingezet op maatregelen en ook vooraf een beeld worden verkregen van de effecten van maatregelen.

Overstorten wordt ingeperkt door de aanleg van bijvoorbeeld een rietveld, een filter of een open bufferbeken. Verder is onder andere waterloop Stadsdommel voorzien  van een installatie die voorziet in oppervlaktewaterbeluchting,  wat als ‘vluchtplaats’ fungeert  voor vissen tijdens momenten van overstorten. De monitoring van effecten is gestart. De resultaten van IMPAKT dienen uiteindelijk als blauwdruk voor natuurherstel in de waterlopen van overige deelstroomgebieden in heel Vlaanderen en Nederland.

Naast Waterschap De Dommel zijn de Vlaamse Milieumaatschappij, INFRAX en Aquafin nauw betrokken partijen. Het project kadert tevens binnen de Europese richtlijn Kaderrichtlijn Water en het Europese netwerk van beschermende natuurgebieden Natura2000

update: maart 2018


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Waterschap De Dommel

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 5.924.350,77 levert Interreg een bijdrage van € 2.962.175,39 (50%)

Downloads