i-4-1 Health

Bacteriën houden zich niet aan grenzen; niet van landen en niet van organisaties. Onder leiding van Amphia werkten 26 Vlaamse en Nederlandse organisaties de afgelopen drie jaar samen aan innovaties en onderzoek op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie in het Interreg project ‘i-4-1-Health’. 

De projectleiders, Prof. Jan Kluytmans (Amphia) en Prof. Herman Goossens (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) vinden het i-4-1-Health project een bijzonder waardevol project. Het project heeft belangrijke informatie opgeleverd over het voorkomen van antibioticaresistentie in de grensregio. Het adagium van dit project was: “als je het niet kunt meten kun je het niet verbeteren”. Binnen 3 jaar is een eenduidig meetsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd in ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven, scholen en veehouderijen. De samenwerking tussen de diergeneeskundige projectpartners en partners binnen de humane geneeskunde heeft geleid tot een beter begrip van de situatie en context omtrent antibioticagebruik en -resistentie tussen landen en domeinen.

Het project heeft ons geleerd dat er naast overeenkomsten ook veel verschillen zijn tussen de landen en de verschillende deelnemende instellingen. Die verschillen bieden een basis om gericht te verbeteren. Het ontwikkelde meetsysteem heeft de situatie inzichtelijk gemaakt en door de metingen te herhalen wordt het effect van interventies inzichtelijk. Binnen het project is op deze manier al een zeer grote verbetering van de reinheid van de alle deelnemende ziekenhuizen bewerkstelligd. Dit project levert daarmee een unieke en belangrijke bijdrage aan de bestrijding van antibioticaresistentie in België en Nederland in de nabije toekomst. Op 11 oktober 2019 hebben projectpartners de resultaten gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst van het project in Breda.

Highlights

De projectdoelstelling is behaald: resistentie is inzichtelijk gemaakt bij gezonde burgers, patiënten en de (intensieve) varkens- en pluimveesector. Het project heeft hiertoe innovaties de Infectie RIsico Scan (IRIS) en een Track and Trace Systeem (TTS) voor resistente bacteriën ontwikkeld waarmee infectierisico’s op uniforme wijze in kaart zijn gebracht en waarmee inzicht is genereerd welke antibiotica resistente micro-organismen aanwezig zijn en hoe deze zich verspreiden.

Binnen het i-4-1-Health project hebben ziekenhuizen, publieke gezondheidsdiensten (GGD'en en het Agentschap voor Zorg en Gezondheid), kennisinstellingen (Universiteit Utrecht, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, de Gezondheidsdienst voor Dieren, UHasselt en Avans) en twee MKB bedrijven (CIDER en Applied Maths) samengewerkt door onderzoek te doen en (lokaal) beleid en protocollen te vergelijken voor de ontwikkeling en validatie van de IRIS. 

Bij drie projectpartners zijn laboratoriumruimtes verbeterd en opnieuw ingericht om de microbiologische projectactiviteiten uit te kunnen voeren, namelijk bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen. De projectpartners hebben samen met Applied Maths een track en trace systeem ontwikkeld. Deze projectpartners hebben intensief samengewerkt, methoden op elkaar afgestemd en onderzoek verricht, zodat in 3 verschillende centra het DNA van enkele resistente bacteriën op een vergelijkbare manier volgens eenzelfde methode in kaart kon worden gebracht. Dit maakt dat de data die middels de IRIS bij de pilootlocaties in de proeftuinen zorg, publieke gezondheidszorg en veehouderijen is verkregen met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Via de ontwikkeling van de IRIS en het track en trace systeem zijn er dwarsverbanden gelegd tussen de proeftuinen Zorg, Publieke gezondheidszorg en Veehouderij en is discipline overstijgend onderzoek gestimuleerd. Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten hebben projectpartners uit Vlaanderen en Nederland, van de verschillende domeinen en van de verschillende sectoren (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) casussen, methoden, beleid en richtlijnen, en tussentijdse (onderzoeks- en ontwikkel-) resultaten met elkaar gedeeld wat positief heeft bijgedragen aan het behalen van de projectdoelstellingen.update: augustus 2020

Alle projecten