Grenspark Groot-Saeftinghe

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft goedkeuring verleend aan een bijdrage van 1,4 miljoen euro voor ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’, een ambitieus project van Vlaamse en Nederlandse overheden ten behoeve van de natuur in en rond het unieke natuurgebied het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’.

In de Vlaams-Nederlandse lange termijnvisie voor het Schelde-estuarium kwamen de Vlaamse en Nederlandse regeringen eerder overeen dat de verdieping van de Westerschelde en de natuurcompensatie in de Hedwige- en Prosperpolders en omgeving gepaard dienden te gaan met een verdere optimalisering van het grensoverschrijdend natuurbeheer. Zo ontstaat een enorm aaneengesloten estuarien natuurgebied, een volwaardig grensoverschrijdend natuurpark.

Investeren in biodiversiteit:

Dit gebeurt nu via de biodiversiteitsmaatregelen in het Europees Interreg-project ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’. In het project staan drie activiteiten centraal: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. In 2016, 2017, 2018  en 2019 werden op dit vlak realisaties zichtbaar op het terrein. Zo zijn er circa 2ha poelen voor de rugstreeppad gegraven, werd er een broedeiland afgedekt met schelpen, zijn er heel wat vleermuishotels geplaatst en is er een vossenraster geplaatst rond het weidevogelgebied van Putten West. Ook in de buitenschil van het Grenspark is er heel wat activiteit waar te nemen. Bij Paal (NL) is het oude geulenpatroon hersteld zodat er een binnendijkse rust- en drinkplaats is ontstaan voor vogels. Bij Kieldrecht wordt de bodem van de Grote Geule (kreek) gesaneerd. Ook met landbouwers worden mooie resultaten geboekt. Zo worden er al heel wat kiekendiefvriendelijke teelten verbouwd in de grensregio. Waar mogelijk trachten we ook samen te werken i.k.v. beheer of door de aanleg en herstel van kleine landschapselementen. Samen met landbouwers helpen we de bruine kiekendief dus aan een groter leefgebied, maar onderzoeken we tegelijk ook wat de voedingswaarde is van de gewassen voor bvb de veeteelt. Een ecologisch-economische win-win dus.

Samen bouwen aan het grenspark:

Naast de investeringen in biodiversiteit wordt er door de partners in het project ook gewerkt aan een verhaal op lange termijn, een zogenaamde ‘samenwerkingsentiteit’ die het grenspark in de toekomst moet gaan beheren. Samen met burgers, boeren, buitenlui, bedrijven en bestuurders zijn we hiervoor aan de slag. Deze 'streekholders' vormen immers het menselijk kapitaal van het gebied. Zo willen we komen tot een grenspark dat niet alleen uniek is op vlak van natuur, maar dat ook mee gedragen wordt door de omgeving en nieuwe kansen biedt voor ecologisch-economische gebiedsontwikkeling. Zo gingen we samen met de streekholders op zoek naar het DNA van het grenspark. Dit o.a. door de opmaak van een wensenkaart, het ontwikkelen van identity boards en het aflijnen van een helder marketing landscape. Uit de informatie van al deze onderdelen werd in 2019 uiteindelijk het grensparkconcept  definitief vastgesteld: een heldere leidraad voor verdere ontwikkeling van het grenspark in de toekomst. In het laatste projectjaar verfijnen we 'de horizontale aanpak' verder tot een coöperatief samenwerkingsmodel voor het Grenspark. Kortom: we werken op het terrein aan een grenspark dat niet enkel de gestelde top-down doelen behaalt, maar in eerste instantie ook op maat is van en verankerd is in de omgeving.

update: december 2019


Alle projecten

Project verantwoordelijke

EGTS Linieland van Waas en Hulst

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 2.790.111,72 € levert Interreg een bijdrage van 1.395.055,86 € (50,00 %)

Nieuws & events

Alle berichten