Grensinfovoorziening VL-NL

Met de voortschrijdende ontwikkeling van de Europese binnenmarkt raken de verschillende Europese lidstaten op sociaaleconomisch gebied steeds verder geïntegreerd. Zo pendelen dagelijks duizenden forenzen tussen Nederland en Vlaanderen op en neer. Er zijn nog steeds praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken en die het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren compliceren. 

In dit Interregproject werken sinds medio 2016 verschillende partners grensoverschrijdend samen. Het gaat om: nationale, regionale en lokale overheden, uitvoeringsinstellingen, publieke arbeidsbemiddelaars en sociale partners. Doel van de samenwerking: alle relevante informatie ontsluiten door de inrichting van een uniform en overkoepelend netwerk waar bestaande èn nieuwe informatiepunten deel van zullen uitmaken.Gewerkt wordt aan de inhoudelijk alsook organisatorisch best passende opzet, daarbij rekening houdend met de specifieke aandachtspunten en kenmerken van de verschillende regio’s. Er wordt een gedegen netwerk van GIP's gebouwd waar voormalige, huidige en toekomstige grensarbeiders en hun werkgevers kosteloos informatie kunnen inwinnen over de gevolgen van grensarbeid. Een GIP fungeert daarbij als een goed bereikbare, laagdrempelige en regionale frontoffice, met achterliggend een netwerk van specialistische backoffices. De kernwaarden van de Grensinfopunten zijn dan ook betrouwbaarheid, toegankelijkheid en behulpzaamheid.

Ook op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarktwerking bestaan er reeds goede initiatieven, zoals het Sectorbureau Grensarbeid in regio west en Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling in regio oost. Daarnaast wordt onderzocht wat de gewenste verbinding tussen grensinfovoorziening en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in de andere Nederlandse en Vlaamse regio’s is.

Inmiddels zijn er al meer dan 20 Grensinfopunten geopend langs de Vlaams-Nederlandse grens. En het aantal is nog steeds groeiende. Zie www.grenzinfo.eu voor de locaties en openingstijden van de Grensinfopunten. Belangrijk aandachtspunt in 2018 is het opleiden van nieuwe en bestaande GIP-medewerkers, om te kunnen voldoen aan de door de projectpartners gedefinieerde vereisten voor een basisdienstverleningsniveau. Dit basisniveau houdt in dat een GIP: in staat moet zijn om te fungeren als centraal inlooppunt in de regio voor de beantwoording van eerste oriënterende algemene vragen, beschikt over basiskennis om een analyse te kunnen doen van de klantvraag en in staat is om door te verwijzen naar andere instanties en/of specialisten. De basisopleiding beslaat de thema’s sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, diploma-erkenning en arbeidsbemiddeling. Na het volgen van de basisopleiding wordt het kennisniveau van de GIP-medewerkersd.m.v. bijscholings- en verdiepingssessies op peil gehouden/aangescherpt. Het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening is een belangrijk aandachtspunt. Aspecten die hierbij aan de orde zijn, betreffen o.a. de toetsing van het kennisniveau van individuele adviseurs, de kwaliteit van dienstverlening van een GIP-locatie alsook meten en monitoren van de klanttevredenheid. Hierbij vindt ook afstemming plaats met het GIP-netwerk aan de Duits-Nederlandse grens. Een ander belangrijk aandachtsgebied van het project is de verdergaande ontwikkeling van de samenwerking met de backoffices, niet alleen ten aanzien van opleiding van GIP-medewerkers, maar ook ten aanzien van afstemming over en doorverwijzing van klantvragen. Op dit moment zijn er structurele afspraken gemaakt met de volgende backoffice organisaties: Team GWO, FAMIFED, FPD, BBZ, RVA, RSZ en RIZIV. Bij gebleken behoefte in de frontoffice zal bovenstaande lijst van backoffices verder worden uitgebreid gedurende de projectperiode.Tenslotte wordt er ook al intensief gewerkt aan de verduurzaming van de grensinfostructuur na afloop van de Interreg projectperiode. 

Finale update: november 2019

Alle projecten