Entomospeed

Meelwormen en larven van de zwarte soldatenvlieg vormen een veelbelovende bron van proteïnen in het dieet van respectievelijk mens en dier. Er is echter nood aan bijkomende kennis over de efficiëntie, de opschaling en de automatisatie van de kweek van deze insecten.

Meelwormen en larven van de zwarte soldatenvlieg vormen een veelbelovende bron van proteïnen in het dieet van respectievelijk mens en dier. Er is echter nood aan bijkomende kennis over de efficiëntie, de opschaling en de automatisatie van de kweek van deze insecten.
In dit project werd, zowel op laboschaal als op pilootschaal, de benodigde kennis gegenereerd en overgedragen aan geïnteresseerde bedrijven. Zowel bij Inagro als Thomas More werd er een pilootkweek opgestart van de zwarte soldaatvlieg en meelwormen die op vraag bezocht kon worden. 

De pilootinstellingen hebben uiteindelijk voldoende kennis verzameld om minstens 500 kg zwarte soldatenvlieg larven te kweken per week. Er werd daarbij ook nagegaan of laagwaardige plantaardige reststromen geschikt zijn als voeder bij de productie van beide insectensoorten en of het gebruik van deze reststromen een invloed heeft op de nutritionele waarde van de insecten. Er werden verschillende reststromen getest en de resultaten hiervan kunnen terug gevonden worden op www.insectinfo.be. Aan de hand van diverse automatisatie projecten, bijvoorbeeld het scheiden van de verschillende levensfases van de insecten, werd er beoogd om de insectenkweek efficiënter te laten verlopen. Specifiek voor de zwarte soldatenvlieg kweek werd er een speciale kooi ontwikkeld waar de eitjes voor de verdere kweek op eenvoudige wijze kunnen geoogst worden. Er was ook aandacht voor de omgeving: het kweekproces kan door het gebruik van diverse sensoren opgevolgd worden qua temperatuur, luchtvochtigheid. 

Er werd ook gewerkt aan een toestel om het fijn stof gehalte in de kweek op te volgen zodat ook de veiligheid van de werknemers gegarandeerd kan worden. Tegelijkertijd werd aandacht besteed aan de valorisatie van insecten en insectenproducten. Door uitvoering van een marktonderzoek en het samenbrengen van kennisinstellingen, insectenkwekers en insectverwerkende bedrijven werd een beter zicht gekregen over potentiële valorisatiemogelijkheden. Aan de hand van workshops werd het potentieel van insecten in zowel food als feed naar voren gebracht door onder meer het organiseren van smaaktesten.

Highlights

De voornaamste doelstelling was de opschaling en efficiëntie van de insectenkweek te verhogen. Hierbij werd er binnen het project ingezet op de kweek van meelworm en zwarte soldatenvlieg. In de insectlabs werd er kennis gegenereerd rond het gebruik van reststromen in de insectenkweek (bvb gebruik van bierbostel en aardappelschillen). Op laboschaal, en in overleg met het consortium, werd een duidelijk protocol opgesteld om deze reststromen te testen en om de voederconversie te bepalen. Deze resultaten werden dan op pilootschaal getest, waarbij de testen met reststromen bij zwarte soldatenvlieg zeer goed verliepen. Bij meelwormen waren er op pilootschaal enkele logistieke problemen met de reststromen (verklontering, schimmelvorming) waardoor verder onderzoek hierop noodzakelijk is om efficiënt te kunnen toepassen. 

Om de opschaling te realiseren werd er ook sterk ingezet op automatisatie. Hiervoor werden diverse prototypes uitgewerkt voor zowel de kweek van meelwormen als van zwarte soldatenvlieg.
De tweede doelstelling was de valorisatie van de insectenkweek. Door het organiseren van diverse netwerkmomenten en workshops werden er enerzijds boeiende contacten samengebracht uit diverse sectoren en anderzijds werd de kennis van de projectpartners overgedragen naar bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid. Binnen het project was het infoloket het centrale aanspreekpunt, waar enkele boeiende vragen werden gesteld. Tijdens het project werd ook opgemerkt dat het openstellen van de pilootopstellingen een sterke meerwaarde was en er op deze manier ook gemakkelijker problemen en vragen naar voren kwamen door de bezoekers.

Entomospeed stelt verschillende publicaties ter beschikking waaronder onderzoeksrapporten, markverkenningen, kweekhandleidingen, ed. Deze kan je hier raadplegen of volg hier het laatste nieuws over de verschillende deelprojecten. 

update: oktober 2020Alle projecten

Project verantwoordelijke

Vives Zuid

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.658.262,55 levert Interreg een bijdrage van € 829.131,28 (50%)

Nieuws & events

Alle berichten