EnergieNeutraal LEvensloopbestendig Bouwen (ENLEB)

Ongeveer 55% van alle woningen in Nederland en 75% in België is particulier bezit. Aangezien woningeigenaren zelf beslissen wanneer en wat ze investeren in hun huis hebben ze een grote invloed op het al dan niet behalen van de CO2 emissiereductiedoelen voor 2020. Eigenaren moeten zich herkennen in verduurzamingsopties vooraleer ze investeren, en dit sluit helaas niet naadloos aan op het huidige aanbod van de bouwsector.

In acht wijken (vier in Vlaanderen en vier in Nederland met in totaal ruim 6000 adressen) zal onderzoek gedaan worden naar de behoeften van de bewoners. Aan de hand van een nulmeting zullen verschillende gebruikersprofielen en wijkprofielen onderscheiden kunnen worden waaruit zowel socio-economische als bouwkundige gegevens gehaald worden. Via bewonersavonden zal duidelijk worden wat er bij de bewoners leeft en waar zij behoefte aan hebben. Vervolgens kan en 1 op 1 keukentafelgesprek volgen waarmee diepgaandere informatie verzameld wordt. 

ENLEB streeft naar een betere samenwerking en een sterk vertrouwen tussen burger en bouwbedrijf. Een sterke ketensamenwerking kan een oplossing zijn. Door ook de verschillende profielen van de aanbieders te onderkennen kan een juiste match gemaakt worden tussen bewoner en aanbieder.

Vier demowoningen, twee in Nederland en twee in Vlaanderen, staan ter beschikking voor het grote publiek. Particulieren, (ver)bouwers, bedrijven, lokale overheden, studenten… kunnen in deze woningen op een laagdrempelige manier kennis maken met innovatieve en duurzame technieken die ze kunnen inzetten in hun eigen woning. In de opvolging gaat ENLEB na of de bezoekers effectief overgaan tot actie.

Het eindresultaat van het project is de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke, snelle en gratis tool voor bewoners. Met de menukaart kunnen bewoners een inschatting maken van de eigen woonsituatie op het vlak van duurzaamheid. Zowel de typologie van de woning als de persoonlijke (sociaal-economische) situatie worden verwerkt. Ook lokale overheden kunnen de tool gebruiken om te achterhalen hoe ze bepaalde wijken kunnen ondersteunen. Ten slotte krijgen bouwprofessionelen ook meer inzicht in de vraag en aanbod naar verduurzamingsmogelijkheden.Daarnaast wordt de reeds beschikbare kennis van andere Interreg-projecten als Demi More en See2do! verwerkt.

update: augustus 2018

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Kamp C Duurzaam Bouwen

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.478.803,90 levert Interreg een bijdrage van € 739.401,95 (50%)