CIMAT

De landbouwsector in Vlaanderen en Nederland staat continu onder druk van internationale concurrentie. Tot nu toe is schaalvergroting het antwoord om de efficiëntie te verbeteren. 

CIMAT: Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology

Het beschikbare landbouwareaal in Vlaanderen en Nederland is echter veeleer kleiner en meer gefragmenteerd dan in de buurlanden Duitsland en Frankrijk. In de zoektocht naar meer efficiëntie worden voor deze dichtbevolkte regio’s de grenzen van de schaalvergroting sneller bereikt. Een andere manier om efficiënter aan landbouw te doen is door mechanisatie. Hierbij krijgen landbouwmachines meer geïnstalleerd vermogen zodat de bewerking- of verwerkingssnelheid wordt vergroot. Deze trend leidt tot grotere, duurdere en zwaardere diesel-aangedreven machines die taak-specialistisch zijn.

Traditioneel gaan schaalvergroting en toenemende mechanisering gepaard met elkaar, maar deze strategie biedt geen oplossing voor kleinere land- en tuinbouwbedrijven in de regio, die zich richten op de bioteelt of op specifieke niches (groente, fruit, kleinfruit, boomteelt). Zulke kleinschalige bedrijven zijn vooral gebaat bij kleinere machines die voor diverse doeleinden inzetbaar zijn. 

Daarnaast is er vanuit het besef dat de landbouw moet verduurzamen een sterke beweging om landbouwactiviteiten in het ecosysteembeheer te integreren. Dit uit zich in een minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, het minimaliseren van de bodemverdichting, en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 

Dit project biedt een directe oplossing voor de kleinschalige landbouwteelt met de ontwikkeling van diverse systeemconcepten en een prototype van een kleine, autonome landbouwrobot die multi-inzetbaar is voor diverse landbouwtaken. Hierbij  worden innovatieve technologieën toegepast zoals elektrische aandrijving, robotsystemen en sensoren. Het prototype kan bijvoorbeeld ingezet worden voor mechanische onkruidbestrijding, inzaaien, niet-kerende grondbewerking, bemesting en het oogsten van teelten.

Binnen het CIMAT-project werden de verschillende stakeholders bevraagd (telers verschillende gewassen) en werden op deze manier de noden en wensen van deze sector in kaart gebracht. Op basis hiervan worden een aantal business cases uitgewerkt voor specifieke toepassingen van de autonome landbouwrobot.

Een eerste prototype van de autonome landbouwrobot werd volledig conceptueel uitgebouwd en gedimensioneerd. Heel wat tijd werd gespendeerd aan de veiligheidsanalyse en CE-certifiering van deze landbouwrobot. 

Een fysisch prototype van de multi-inzetbare agrorobot is klaar voor veldproeven (zie ook CIMAT nieuwsbrief 3 november 2021). Veldtesten en demonstraties worden dit najaar en in het voorjaar van 2022 ingepland.


Laatste update: december 2021Alle projecten

Nieuws & events

Alle berichten