Care2Adapt

De groeiende personeelsschaarste in de ruime sector ‘zorg en welzijn’ is zonder twijfel één van de grote uitdagingen op de Vlaamse en de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder andere als gevolg van de vergrijzing en van complexere en langdurige zorg- en ondersteuningstrajecten zullen de arbeidstekorten in de komende jaren nog verder toenemen.

Care2Adapt: nauwere aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod in de ruime zorgsector dankzij een praktijkgeoriënteerd coaching- en opleidingstraject

Om te anticiperen op het nijpende tekort op de arbeidsmarkt zullen organisaties uit de brede gezondheidszorgsector meer moeten inzetten op de selectie, uitrol en implementatie van innovatieve en/of digitale processen, productinnovaties en nieuwe samenwerkingsmodellen. Daarnaast is er binnen de zorgorganisaties nood aan ondersteuning en coaching van medewerkers of sleutelfiguren die deze brugfunctie tussen innovatie en werkvloer willen opnemen en zo een katalyserende rol voor verandering en innovatie binnen de organisatie kunnen vervullen.

Care2Adapt wil de innovatiebereidheid en het adaptief vermogen van organisaties en hun medewerkers versterken met behulp van een praktijk georiënteerd en grensoverschrijdend coaching- en opleidingstraject. Het uitgebreide  ‘train-de-trainer-traject' voor inmiddels 35 sleutel- en brugfiguren uit diverse organisaties in Vlaanderen en Nederland bouwt verder op de lessen van de Health Innovation School (NL) en het Innovatiescout-programma (VL). Hierbij worden nadrukkelijk ook de bestuurders/directies betrokken en gaan alle sleutelfiguren binnen hun eigen organisatie met een projectgroep aan de slag. Care2Adapt zal zorgprofessionals en organisaties op die manier duurzaam versterken en ook op lange termijn in staat stellen om flexibeler, creatiever en innovatiever om te gaan met de zorguitdagingen die op hen afkomen.

Update: 24 november 2021


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Care Innovation Center West-Brabant

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 527.035,00 levert Interreg een bijdrage van € 263.517,50 (50%)