Smartsediment: kennisdag en slotconferentie

Het projectteam van Smartsediment organiseert samen met de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta op 17 september een kennisdag.

bron: Smartsediment

Doel is om actuele onderzoeksresultaten en inzichten met elkaar te delen en te bespreken. Het belooft een gevarieerd programma vol interactie te worden en duurt van 9.00 tot 13.00 uur.

Thema sediment

Rivierdelta’s zijn zeer rijke ecosystemen, maar staan wereldwijd onder druk. Ook onze Zuidwestelijke Delta. Biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, zeespiegelstijging, het zijn slechts enkele actuele thema’s. Goed beheer van onze Deltawateren is alleen mogelijk met kennis over het functioneren van die wateren. Sediment is een belangrijk element in de ecosystemen van een delta en is daarom dit jaar het centrale thema van de Kennisdag Zuidwestelijke Delta.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar verplaatsing van sediment en hoe je op die manier de ecologische kwaliteit kan verbeteren, en naar de relatie tussen zeespiegelstijging en de sedimenthuishouding in de Zuidwestelijke Delta. Tijdens de Kennisdag delen en bespreken we de meest recente resultaten en inzichten.

Meld je nu al aan!

Programma

Anita Pijpelink, gedeputeerde van de Provincie Zeeland, verzorgt het welkomstwoord van de kennisdag. Vanuit het Abdijcomplex in Middelburg leidt host Gerrit Heijkoop de deelnemers door het online programma, dat bestaat uit drie blokken. In ieder blok geven experts presentaties, laten we beeldmateriaal zien en gaan de sprekers digitaal in gesprek met de deelnemers. Via de chatfunctie kunnen de kijkers live vragen stellen of input geven.  Lees meer.

09.00 uur: Opening Kennisdag en eindconferentie Smartsediment

 • Aftrap, door Gerrit Heijkoop (host) 
 • Welkom, door Anita Pijpelink (gedeputeerde van Provincie Zeeland)
 • Aanbieding resultaten project Smartsediment

9.15 uur: Blok 1 - Smartsediment: innovatief sedimentbeheer in de Scheldedelta

 • Introductie: sediment en project Smartsediment door Tom Ysebaert (NIOZ)
 • Suppleties remmen eroderende slikken en zandplaten in de Oosterschelde door Eric van Zanten (Rijkswaterstaat)
 • Plaatrandstortingen als onderdeel van het sedimentbeheer in de Westerschelde door Frederik Roose (Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen)
 • Sedimentbeheer als onderdeel van een meer duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde door Michael Dossche De Beukelaar (De Vlaamse Waterweg)
 • Afsluiting: belang van toekomstig sedimentbeheer voor klimaatadaptatie en –mitigatie door Tom Ysebaert (NIOZ)

10.30 uur: Pauze

10.45 uur: Blok 2 - Morfologie, ecosysteemkennis en kansen voor natuur in de Voordelta en kustzone

 • Dynamiek van de morfologie van de Voordelta en de relatie met kustonderhoud door Deltares
 • Integrale onder- en bovenwatermonitoring van bodemleven, vissen en vogels en wat dit ons leert over zowel het functioneren van het ecosysteem als de kennisleemtes en onzekerheden door Mennobart van Eerden (Rijkswaterstaat)
 • Kansen voor natuurontwikkeling van Voordelta en eilandkoppen in relatie tot sedimentbeheer door Sander Terlouw (Staatsbosbeheer) en Wouter van Steenis (Natuurmonumenten)

11.45 uur: Pauze

11.55 uur: Blok 3 - Duurzaam (her)gebruik van sediment

 • Proeftuin duurzaam sedimentbeheer in de Rijn-Maasmonding, nieuwe toepassingen voor gebaggerd sediment? door Peter van Veelen (Buro Waterfront)
 • Hergebruik van gebaggerd sediment voor kwelderontwikkeling in de Waddenzee en Eems-Dollard door Martin Baptist (Wageningen Marine Research)
 • Natuur Impuls Oosterschelde: suppleren van intergetijdengebieden met baggerspecie door Thijs van Kessel (Deltares)

13.00 uur: Afsluiting


Alle berichten