Interreg VI: Een tipje van de sluier

Op 9 december 2020 heeft Interreg Vlaanderen-Nederland een “95% concept” van het toekomstige programma vastgesteld. Voor het eerst kunnen we nu de grote lijnen publiceren van het soort grensoverschrijdende projecten dat we tussen 2021 en 2027 hopen te kunnen subsidiëren.

Iedere zeven jaar geeft de Europese Unie regio’s de mogelijkheid om voor te stellen hoe zij EU-subsidiegelden willen inzetten. Zo hebben ook de Interreg Vlaanderen-Nederland partners zich de afgelopen maanden beraamd op hun prioriteiten. Welke uitdagingen staan centraal voor de komende zeven jaar, waar dienen we grensoverschrijdende samenwerking vooral op te focussen? In het nu vergevorderd concept voor het Interreg-Programma 2021-2027 staat het allemaal.

Dat concept is gebaseerd op een analyse van de grensregio en haar inwoners. Die analyse is op zichzelf overigens ook nog een concept; we willen onze uiteindelijke programmadoelstellingen formuleren op basis van zo actueel mogelijke informatie. Bijvoorbeeld de gevolgen van de coronacrisis en de brexit moeten nog uitgebreider aan bod komen in de gebiedsanalyse.

Het concept-programma houdt ook rekening met input van experts van tal van organisaties uit de regio. In september en oktober bespraken we de gebiedsanalyse en de voorlopige doelstellingen in een vijftal focusgroepen, waaraan tientallen Vlaamse en Zuid-Nederlandse specialisten op vlak van vooral innovatie, milieu, de arbeidsmarkt en toerisme deelnamen.

Met die input komt Interreg Vlaanderen-Nederland tot een concept-programma dat is opgebouwd rond vier pijlers:

  1. Een slimmer Europa; innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie
  2. Een groener Europa; klimaat, milieu en natuur
  3. Een socialer Europa; inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding
  4. Een Europa zonder grenzen; samenwerken om grensobstakels te overwinnen

Binnen deze vier beleidsdoelstellingen zullen Vlaams-Nederlandse projecten worden gefinancierd op tal van domeinen. Interreg Vlaanderen-Nederland zal investeren in innovatie en onderzoeksinfrastructuur, opleiding en het functioneren van de arbeidsmarkt, mitigatie van en adaptatie aan de klimaatverandering, biodiversiteit en het tegengaan van luchtverontreiniging duurzame vrijetijdsbesteding en toerisme, en het oplossen van administratief-juridische knelpunten aan de grens. Binnen verschillende doelstellingen is aandacht voor herstel na de coronacrisis. Een rode draad in het geheel is de relevantie voor de Nederlanders en Vlamingen zèlf; in het nieuwe programma zal maatschappelijke relevantie en burgerbetrokkenheid een belangrijke rol spelen.

Het programma is nog niet ‘af’. We wachten nog op duidelijkheid vanuit Europa, voor wat betreft het budget, en hebben dus ook nog geen budgetverdeling over de doelstellingen. We verleggen mogelijk nog wat klemtonen. We staan verder open voor suggesties van Vlamingen en Nederlanders of organisaties uit het voorziene programmagebied.   

Dat er dus mogelijk nog wat wijzigingen aan het programma gebeuren hoeft echter niemand tegen te houden om nu al na te denken over projecten. We verwachten nog voor de zomer een eerste oproep te kunnen lanceren. Wie dan een goede kans wil maken, gaan nu best al aan de slag. Onze projectadviseurs staan in de startblokken om u te helpen met vragen bij onze voorziene doelstellingen en om uw ideeën uit te werken en partners te zoeken!

Categorie:

Alle berichten