​Vijfde oproep voor projecten (focus: Duurzame Energie)

De programmapartners Nederland (Ministerie van Economische Zaken), Vlaanderen (Agentschap Innoveren en Ondernemen) en de provincies Limburg (NL), Noord-Brabant, Zeeland, Limburg (BE), Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen lanceerden op 19 september 2019 de vijfde oproep voor projecten in Interreg Vlaanderen-Nederland.

Timing

Deze vijfde projectoproep wordt afgesloten op 20 december 2019. U heeft tot dan de tijd om een projectaanmelding in te dienen via het e-loket op onze website.

In de aanmelding geeft u, aan de hand van vragen in het e-loket, kort weer welke doelstelling uw project behelst, wie de voorziene partners zijn en – in grote lijnen – hoe uw project zal worden uitgevoerd. U geeft tevens indicatief de totale kosten van het project en de gevraagde EFRO-bijdrage aan. Op onze website vindt u als houvast de leidraad aanmelding, een verduidelijking van het gewenste detailniveau van de in de aanmelding op te nemen informatie.

Het Comité van Toezicht Interreg V beslist op 4 maart 2020 welke voorstellen het best inpasbaar zijn binnen het programma (dit is de preselectie). Deze projecten kunnen vervolgens worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers. Ook dit gebeurt via het e-loket. De deadline voor uitgewerkte projectaanvragen is vastgesteld op 15 mei 2020. Het Comité van Toezicht beslist dan op 24 juni 2020 over de ingediende projectaanvragen. De beslissingen van het Comité van Toezicht met betrekking tot ingediende projectaanmeldingen en –aanvragen zullen steeds binnen uiterlijk twee weken worden gecommuniceerd aan de indieners.

Budget

Het programma wenst haar laatste beschikbare middelen in te zetten in deze vijfde projectoproep. De concrete omvang van die middelen is afhankelijk van de mate waarin reeds eerder goedgekeurde projecten al dan niet hun volledige budget realiseren. Hierover zal tijdens de looptijd van deze oproep pas meer duidelijkheid ontstaan. 

De budgettaire omvang van deze vijfde projectoproep zal hoe dan ook beperkt zijn. Op het moment van de lancering van deze oproep schat het programma in dat het budget ergens tussen € 2,5 en € 4 miljoen zal liggen. Hiermee zullen mogelijk slechts 2 aanmeldingen gehonoreerd kunnen worden.

Dit budget is beschikbaar over de drie openstaande Specifieke Doelstellingen (zie onder bij ‘Focus’) heen; er is geen indicatieve budgetverdeling over die Doelstellingen bepaald. Op die manier kunnen de sterkste projectaanmeldingen gehonoreerd worden, ongeacht in welke van de opengestelde doelstellingen deze zich situeren.

Focus

Bij de (pre)selectie van aanmeldingen volgt het Comité van Toezicht de selectiecriteria en haar Samenwerkingsprogramma. Aanmeldingen die hierin sterk inpasbaar zijn, zijn kansrijk. 

U kunt enkel projecten aanmelden binnen het thema Duurzame Energie (SD’s 2a, 2b en 2c).

Binnen deze specifieke doelstellingen heeft het Comité van Toezicht voor twee elementen bijzondere aandacht:

1. projecten die bijdragen aan bepaalde indicatoren:

  • SD 2a: bijdrage aan indicator ‘CO02 – aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt’.
  • SD 2b: Binnen deze SD zijn er geen indicatoren waarvoor er bijzondere aandacht is.
  • SD 2c: bijdrage aan volgende indicatoren:
      • ‘PSI03 – aantal innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen’
      • ‘CO02 – aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt’

2. de haalbaarheid van projecten om concrete resultaten te kunnen opleveren voor 31 december 2022.

Dit is de uiterst mogelijke einddatum voor projecten in ons programma. Indieners moeten er rekening mee houden dat hierdoor de uitvoeringstermijn van het project maximaal 2,5 jaar bedraagt (of korter bij een minder vlot doorlopen van de selectieprocedure). 

Met het oog op dit aandachtspunt, wordt bij deze oproep reeds in de aanmelding een beeld gevraagd van de nadere projecttiming en eventuele risicofactoren voor de projectuitvoering (bv. vergunningstrajecten of groeiseizoenen).

Met het oog op bovenvermelde aandachtspunten worden aanmeldingen op volgend bijkomend oproep-specifiek inhoudelijk criterium beoordeeld: “Het project geeft een goede invulling aan de door het Comité van Toezicht geformuleerde punten van bijzondere aandacht voor desbetreffende SD.” 

Het programma wil er echter uitdrukkelijk op wijzen dat in de eerste plaats de kwaliteitsvereisten primeren zoals die voor alle projectaanmeldingen gelden, en dat de hierboven geschetste aandachtspunten enkel toegepast worden op die projectaanmeldingen die voldoende kwaliteitsvol zijn. 

Begeleiding

Bij de voorbereiding en uitwerking van het project kan u een beroep doen op de projectadviseurs van het Gemeenschappelijk Secretariaat. Zij kunnen u helpen en begeleiden met het projectvoorstel. 

Ook kunt u, bij het aanmaken van een aanmelding in het e-loket, ervoor kiezen om hen leesrechten te geven voor deze aanmelding. Zo kunnen zij u ook bijstaan bij het daadwerkelijk opstellen van uw aanmelding. Let op! Het verlenen van leesrechten betekent echter niet dat de projectadviseurs automatisch worden gewezen op uw aanmelding in voorbereiding of daaromtrent contact met u opnemen.

Op onze website zijn het Samenwerkingsprogrammade selectiecriteria (incl. duiding) en het integrale regelgevende kader (‘Programmareglement’) beschikbaar. Daarnaast vindt u er ook een aantal nuttige informatiefiches. Al deze documenten vindt u hier

Categorie:

Alle berichten