Jaar 2018 van Interreg V onder de loep

Jaarverslag 2018 van Interreg Vlaanderen-Nederland

Jaarlijks rapporteert het Interreg-programma aan de Europese Commissie over de activiteiten en de voortgang van het programma. Hier lees je het volledige jaarverslag. 


Interreg

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is één van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. Het doel van Interreg is om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken en gedeelde oplossingen te vinden op gebieden zoals milieu, onderwijs, gezondheid, onderzoek, transport en duurzame energie.

Interreg is onderdeel van het EU-cohesiebeleid dat Europese territoriale samenwerking versterkt. Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een budget van 10 miljard euro dat wordt geïnvesteerd in 79 verschillende samenwerkingsprogramma’s. Er zijn drie types samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg: INTERREG A (grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s), INTERREG B (transnationale samenwerkingsprogramma’s) en INTERREG C (interregionale samenwerking).

Interreg Vlaanderen-Nederland

Voor de periode 2014-2020 draagt Interreg Vlaanderen-Nederland als grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma bij aan de EU2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en aan de totstandbrenging van economische, sociale en territoriale cohesie. Interreg V Vlaanderen-Nederland zet specifiek in op vier grote thema’s: innovatie, duurzame energie, milieu en arbeidsmobiliteit. Innovatie is de grootste thematische pijler binnen het programma dat maar liefst 40% van het totale budget van 152 miljoen euro EFRO kreeg toebedeeld. Energie en milieu kunnen elk rekenen op 22%, arbeidsmobiliteit neemt de laatste 10% in.

Deze publiekssamenvatting is opgesteld als bijlage bij het jaarverslag 2018 van Interreg V. Via dit verslag rapporteert het Interreg-programma jaarlijks aan de Europese Commissie over de activiteiten en de voortgang van het programma. Het jaarverslag en de publiekssamenvatting worden ter beschikking gesteld via de website www.grensregio.eu.

Deze publiekssamenvatting is opgesteld als bijlage bij het jaarverslag 2018 van Interreg V. Via dit verslag rapporteert het Interreg-programma jaarlijks aan de Europese Commissie over de activiteiten en de voortgang van het programma. 

Projectuitvoering

Het jaar 2018 heeft voor het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland nadrukkelijk in het teken gestaan van projectuitvoering. Dankzij de vlotte opstart van het programma, lag de focus steeds meer op de verwezenlijking van grensoverschrijdende projecten en het begeleiden van projectpartners. Voor een deel van de projecten was 2018 het laatste uitvoeringsjaar. Een aantal van hen heeft een verlenging aangevraagd en een groot deel heeft deze ook toegekend gekregen. De eerste 2 projecten (Accelerate³ en De blauwe keten) zijn 31 december 2018 afgelopen.

Naast deze focus op projectuitvoering en – begeleiding, bood 2018 ook nieuwe kansen voor toekomstige projecten. In mei liep projectoproep 4 af. Binnen deze oproep werden 45 projectaanmeldingen ingediend, waarvan 21 aanmeldingen gepreselecteerd werden door het Comité van Toezicht voor verdere uitwerking tot een volledige projectaanvraag. De daadwerkelijke goedkeuringen van deze projecten worden verwacht in 2019. Ook de 2 lopende regelingprojecten Crossroads en CrossCare kregen extra budget toegekend.

Doorheen 2018 werden er bovendien ook nog projectaanvragen uit oproep 3 goedgekeurd en opgestart: 8 nieuwe goedgekeurde projecten binnen Interreg Vlaanderen-Nederland zijn samen goed voor een beoogde investering van meer dan 14 miljoen euro aan EFRO-subsidies.

Als resultaat waren er eind 2018 in totaal 63 grensoverschrijdende projecten in uitvoering in de Grensregio Vlaanderen-Nederland (inclusief het project ‘Technische Bijstand’, dat de praktische uitvoering van het programma mogelijk maakt), samen goed voor een investeringsbedrag van meer dan 133 miljoen euro EFRO-subsidie. Van het totale beschikbare budget van het Interreg V Vlaanderen-Nederland programma, dat € 152.575.615,00 bedraagt, is eind 2018 dus 88% toegekend aan grensoverschrijdende projecten in de Grensregio Vlaanderen-Nederland. Met de goedkeuring van de projecten uit oproep 4 in 2019, zal naar verwachting het volledige programmabudget uitgeput zijn.

Een greep uit het aanbod van projecten

Prosperos
Thema: innovatie
01.10.2016 - 30.09.2019

Patiënt-specifieke implantaten voor heup en rug

Generieke implantaten hebben een beperkte levensduur zodat ze vaak vervangen moeten worden. Er is duidelijk behoefte aan een nieuwe generatie medische implantaten die idealiter specifiek gemaakt worden voor de anatomische vorm van de patiënt. Prosperos speelt hierop in en ontwikkelt patiënt-specifieke implantaten voor heup en rug die het genezingsproces versnellen, verbeteren en zo infecties voorkomen. De basis van het onderzoek is de veelbelovende regeneratieve geneeskunde waarbij het lichaam van de patiënt gestimuleerd wordt om zèlf beschadigd of verwijderd weefsel te regenereren. 3D geprinte implantaten, ontstekingsremmende en botgroei-stimulerende coatings en nieuwe resorbeerbare biomedische materialen worden ontwikkeld.

Maar liefst vijf universiteiten en academische ziekenhuizen in de grensregio werken samen met bedrijven zoals Antleron en PCOTech die over laboratoria beschikken voor het uitvoeren van het preklinisch onderzoek, maar ook in staat zijn om de klinische studies in het laatste stadium van het project uit te voeren. Bedrijven zoals Xilloc staan in voor het ontwerp, productie en commercialisatie van implantaten en coating technologieën. Op die manier kan er een stevig netwerk rond regeneratieve geneeskunde tot stand komen in de grensregio met regionale kenniscentra, hightech industrie en academisch-medische centra.

Biomat on microfluidic chip
Thema: innovatie
01.01.2018 - 31.12.2020

Introductie van revolutionaire orgaan-op-chip

Net als Prosperos doet Biomat onderzoek in het baanbrekend domein van de regeneratieve  geneeskunde waarbij artsen patiënten behandelen door nieuwe huid, bot of zelfs een orgaan op te bouwen uit gekweekte cellen en biomaterialen. Het project creëert een gloednieuwe microfluïdische chip: de 'orgaan-op-chip 2.0'.

Deze chip wordt ingezaaid met stamcellen om een lichaamseigen orgaan of weefsel na te bootsen, voorzien van aan- en afvoer van micro-vloeistof en gevoelige sensoren om metingen te verrichten. Het vernieuwende aspect van deze chip is de driedimensionale omgeving die wordt gevormd, in tegenstelling tot klassieke celkweekplaten waarin cellen of weefsels op een vlak oppervlak groeien. Bovendien wordt door middel van microfluïdica - zeer kleine kanaaltjes waarin vloeistoffen worden vervoerd - het transport van lichaamsvloeistoffen nagebootst. Om de functionaliteit van deze revolutionaire technologie aan te tonen, zullen demonstrators worden gebouwd op basis van drie soorten klinische toepassingen: bot, spier en op-chip gevasculariseerde bot of spier.

I-4-1-Health
Thema: innovatie
01.01.2017 - 31.12.2019

Grensregio bindt strijd aan met antibioticaresistentie bij mens en dier

Antimicrobiële resistentie neemt wereldwijd toe en is een groeiend probleem in zorginstellingen, de openbare bevolking en de intensieve veehouderij. Door de toename van antimicrobiële resistentie nemen ook de ziektelast, sterfte en zorgkosten toe. Dankzij een samenwerking aan beide landsgrenzen van wel 26 partners met universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven kaart I-4-1-Health de problematiek aan van antibioticaresistentie en zet ze in op het inzichtelijk maken ervan door het ontwikkelen en testen in proeftuinen van een digitaal meetinstrument (Infectie Risico Scan) én een Track en Trace Systeem, en dit voor Vlaanderen en Nederland gezamenlijk. Resistente bacteriën laten zich immers niet tegenhouden door de grens.

Om op een gestandaardiseerde manier infectierisico’s in beeld te brengen, ontwikkelt i-4-1-Health een digitaal meetinstrument: de Infectie RIsico Scan (IRIS). De IRIS meet verschillende factoren die een rol spelen in het voorkómen van infecties en de verspreiding van resistente bacteriën, zoals een goede handhygiëne door zorgverleners en het juist gebruik van medische hulpmiddelen en antibiotica. Daarnaast meet de IRIS als uitkomst het dragerschap van resistente bacteriën. Als er resistente bacteriën aangetroffen worden bij mensen of dieren zal van een aantal specifieke resistente bacteriën het DNA-profiel in kaart worden gebracht door middel van zogenaamde Whole Genome Sequencing (WGS). Door verschillende profielen met elkaar te vergelijken kan verspreiding van bacteriën worden aangetoond tussen individuen, maar ook tussen instellingen, sectoren en landen. Die ‘track and trace’ is de eerste stap naar een gezamenlijke, grenzeloze aanpak van antibioticaresistentie.  

Crosscare
Thema: innovatie
01.04.2016 - 31.03.2021

Versnelt jouw zorginnovatie

CrossCare is een voorbeeld van een project dat innovatie in de zorg wil stimuleren en zelf als matchmaker aan de slag gaat. Het project ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van innovaties door het aanbieden van een grensoverschrijdende zorgproeftuinsetting. Deze proeftuinen, of Living Labs, geven bedrijven of zorgorganisaties de kans om een product of dienst nauwgezet en succesvol uit te werken. Zes ervaren zorgproeftuinen - CareVille, Innovage, LiCalab, Brainport Healthy Living Lab, CIC en EIZT - slaan daarvoor de handen in elkaar. Deze proeftuinen begeleiden ontwikkelaars van zorginnovaties om samen met eindgebruikers, nieuwe of verbeterde zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en te toetsen in de praktijk.

CrossCare ging in april 2016 van start en kan een groot succes genoemd worden: na 4 waves konden al 24 innovatietrajecten van start gaan. Zo bijvoorbeeld ‘Shaken, not spilled’, een hulpmiddel dat het morsen door de tremorbeweging tegengaat zodat drinken uit een glas weer mogelijk wordt. Het initiële idee van NoSpill werd bedacht door een multidisciplinair studententeam van de KULeuven: het Tremtech team. De laatste prototypes zijn bijzonder beloftevol en hebben interesse opgewekt in professionele kringen. Dankzij CrossCare worden de prototypes verder doorontwikkeld en getest op ruimere schaal.

Grasgoed – Natuurlijk Groen als Grondstof
Thema: milieu
01.08.2016 - 31.03.2020

Maaisel als volwaardig bronmateriaal

Met GrasGoed geven natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio de resten van natuurbeheer een tweede leven. Vooral bij het beheer van natte gebieden (o.a. rietland, natte graslanden, vochtige heide) komen jaarlijks duizenden tonnen maaisel vrij dat niet of beperkt benut wordt. Met maaisel kunnen nochtans ontzettend veel producten ontwikkeld worden, maar de markt en technieken zijn nog nieuw. Grasgoed wil de markt voor regionale biogebaseerde producten daarom beter ontsluiten.

Het project verbetert onder meer maai-, voorbewerkings- en transportsystemen. Zo komt het maaisel beter uit de natuur en is het droog en goedkoper te vervoeren.

De focus ligt op enkele karakteristieke en natuurlijke landschappen in de grensregio zoals Altena-Biesbosch/Vlijmens Ven (rivierenlandschap), Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide (grensoverschrijdend heidelandschap) en Het Dommeldal/Vallei van de Zwarte Beek (grensoverschrijdend kleinschalig beekdal). In deze regio’s worden zoveel mogelijk grasachtige biomassa bij elkaar gebracht om tot een economisch interessante hoeveelheid te komen. Een mobiele grasraffinagemachine scheidde voor het eerst vers natuurmaaisel in vezels, eiwitten en restsappen. Van verschillende soorten natuurgras werden kuilen aangelegd en konden hiervan reeds vezels uit verwerkt worden. Daarnaast onderzocht het project of ze bruikbaar waren in potentiële eindproducten: voor papier, isolatiematten bodemverbeteraar en/of potgrond en veevoeder waren de eerste resultaten alvast veelbelovend en worden businesscases ontwikkeld.

Grenspark Groot Saeftinghe 
Thema: milieu
01.04.2016 - 31.03.2020

Topnatuur in een grensgebied, gedragen door streekholders

In de Vlaams-Nederlandse lange termijnvisie voor het Schelde-estuarium kwamen beide regeringen overeen dat de verdieping van de Westerschelde en de natuurcompensatie in de Hedwige- en Prosperpolders en omgeving gepaard dienden te gaan met een verdere optimalisering van het natuurbeheer. Zo ontstond een enorm estuarien natuurgebied, wat nu het grensoverschrijdend natuurpark Grenspark Groot-Saeftinghe is.

In het project staan drie activiteiten centraal: het herstel van de vogelbiodiversiteit zowel binnen als buiten de natuurkern, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. Op het terrein zijn de projectrealisaties ondertussen zichtbaar. Zo zijn er enkele poelen voor de rugstreeppad gegraven, werd er een broedeiland afgedekt met schelpen en zijn de eerste vleermuishotels geplaatst. Bij Paal wordt het oude geulenpatroon hersteld zodat er een binnendijkse rust- en drinkplaats ontstaat voor vogels. Ook met landbouwers worden mooie resultaten geboekt. Zo worden er al heel wat kiekendiefvriendelijke teelten verbouwd in de grensregio. Samen met landbouwers helpt het project de bruine kiekendief aan een groter leefgebied, maar wordt tegelijkertijd ook onderzocht wat de voedingswaarde is van de gewassen voor bijv. de veeteelt. Een ecologisch-economische win-win.

Naast de investeringen in biodiversiteit wordt er door de projectpartners ook gewerkt aan een verhaal op lange termijn, een zogenaamde ‘samenwerkingsentiteit’ die het grenspark in de toekomst moet gaan beheren. Burgers, boeren, buitenlui, bedrijven en bestuurders - de 'streekholders' - vormen het menselijk kapitaal van het gebied. Zo zal het grenspark niet alleen uniek zijn op vlak van natuur, maar wordt het ook mee gedragen door de omgeving en biedt het nieuwe kansen voor ecologisch-economische gebiedsontwikkeling. Dankzij het traject dat met de streekholders werd gelopen, kon in oktober 2018 een heldere leidraad voor verdere ontwikkeling van het grenspark vastgesteld.

F2AGRI
Thema: milieu
01.10.2016 - 30.09.2019 

Waterschaarste vermijden door synergie tussen landbouw en industrie

Water is een cruciale grondstof voor de landbouw. Verschillende landbouwgebieden kampen door de toenemende klimaatsverandering met een algemene verdrogingsproblematiek. Daarnaast werd grondwater jarenlang overmatig opgepompt waardoor zowel kwantiteit als kwaliteit bedreigd zijn. Dit stelt de land- en tuinbouwsector voor de nodige uitdagingen. Ook voor de industrie is water onmisbaar: zowel in Nederland als Vlaanderen hebben bedrijven water nodig voor hun procesvoering waarna het wordt gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater.

F2AGRI zet zich in om industrieel gezuiverd afvalwater – alias effluent - ter beschikking te stellen op de akkers van land- en tuinbouwers. Bierbrouwerij Bavaria (Lieshout, Nederland) en groenteverwerkend bedrijf Ardo (Ardooie, Vlaanderen) hebben geen wettelijke verplichtingen maar streven naar duurzaam watergebruik zowel binnen als buiten de fabriek.

In Nederland wordt het effluent van Bavaria naar de akkers verdeeld via de aanwezige waterlopen (o.a. Goorloop en Wilhelminakanaal) en omgekeerde drainage. Daarnaast werd ook een sloot ten Noorden van Lieshout verlengd om het effluent van Bavaria ook in die richting bij de landbouwers te krijgen. In Vlaanderen wordt het effluent van Ardo via een hoge druk leidingnetwerk verdeeld. Er werd reeds een bufferbekken (150 000 m³), een pomphuis en 14 km leidingnetwerk aangelegd.

PV OpMaat
Thema: energie
01.01.2016 - 31.07.2019

Zonnepanelen 2.0

De traditionele zonnepanelen zijn op sommige plaatsen niet meer weg te denken uit het straatbeeld, al worden ze niet door iedereen even aantrekkelijk gevonden. PV Opmaat speelt daarop in en streeft ernaar om zonnepanelen efficiënter en meer op maat te integreren in woningen en gebouwen. Zonnecelmaterialen die bestaan uit dunne film bieden bijzondere kansen omdat deze rechtstreeks op glas, staal of foliemateriaal aangebracht kunnen worden. Zowel de aanpasbaarheid van afmeting, vorm, kleur en elektrische eigenschappen bieden hierbij mogelijkheden om PV kostenefficiënt èn esthetisch in bouwproducten te integreren.

Vanuit bouwondernemingen, woningbouwverenigingen, woningcorporaties en lokale energienetwerken is er veel vraag naar beter integreerbare PV. Daarom onderzoekt en demonstreert PV OpMaat perspectiefvolle toepassingen van dunne film PV in bouwelementen. Hierdoor ontstaan kansen voor geïnteresseerde producten en installateurs. Inmiddels zijn er twee demonstratiesites actief. Eén situeert zich bij de KU Leuven waar de invloed van temperatuur op semitransparante beglazing (dubbel glas en driedubbel glas) wordt bekeken als functie van verschillende ventilatie opties. Een andere demosite bevindt zich op het dak van de TU Eindhoven (SolarBEAT). Hier worden de effecten van het kleuren en patroneren van PV voor zowel kristallijn-silicium als dunne film PV onderzocht.

DEMI MORE
Thema: energie
01.12.2015 - 30.11.2019

Energie-efficiëntie in erfgoed

DEMI MORE (Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE) – geleid door Kempens Landschap en de provincie Noord-Brabant – richt zich op energie-efficiëntie  in onroerend (historisch) erfgoed.

Zes demonstratieprojecten spelen de hoofdrol. Zo zocht het Autonoom Gemeentebedrijf Essen voor de douaneloods naar de beste oplossing voor de integratie van zonnepanelen in de lichtstraat. Het klooster van Megen zoekt haar heil in de opwekking van elektriciteit en warmte via de zoninstraling op het leiendak. Voor de optimalisatie van het binnenklimaat van de kloosterkapel loopt er momenteel een experiment met de toepassing van HumiTemp. De gemeente Hilvarenbeek stak de eerste spade in de grond om de oude kerk om te bouwen tot een energie-efficiënte school met o.a. optische vezels voor meer licht en capillaire matten voor verwarming. Ook de Beddermolen in Westerlo richt zijn pijlen op een innovatief verwarmingssysteem, met name amorfe linten als een manier om een ruimte snel warm te krijgen bij onregelmatig gebruik. In Hof ter Linden werd het westelijk koetshuis aan de binnenzijde geïsoleerd met aërogel. Domein Roosendael produceert haar eigen energie via twee recent geïnstalleerde brandstofcellen.

Daarnaast wordt op basis van de waarnemingen een nieuwe BREEAM-norm uitgewerkt, een internationale duurzaamheidsstandaard. Deze versie van de norm is specifiek bedoeld voor monumenten in Vlaanderen en Nederland.

GLITCH
Thema: energie
01.06.2018-31.05.2021

Energie-efficiëntie in de glastuinbouw

De glastuinbouwsector in de grensregio behoort tot de absolute wereldtop. Naast een sterke agrofoodsector herbergt de regio ook een zeer sterke hightech sector. Veel hightech sluit echter nog niet aan bij de behoeften van tuinders door een gebrek aan marktpotentieel, concurrentiekracht en milieu-efficiëntie. 

‘GLITCH’ benadrukt het belang van co-creatie én slimme cross-overs: zowel telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen als klanten werken samen aan innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teeltsystemen en technieken. Het project zet specifiek in op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen? Voorbeelden van innovaties waar de partners samen met de sector aan willen werken, zijn de doorontwikkeling van een dagschermsysteem met een hoge lichttransmissie en een goede isolatiewaarde (PVDF AC folie), meerlagenteelt van aardbei en komkommer en een geoptimaliseerd belichtingsregime voor de tomatenteelt. Tijdens dit proces wordt een roadmap uitgewerkt om glastuinbouwbedrijven te helpen om tot een marktconform, concurrentieel en rendabel eindproduct te komen. 

Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland
Thema: arbeidsmobiliteit
01.06.2016 - 31.05.2019

Zorgeloos werken over de grens

Een sterk voorbeeld van het wegnemen van obstakels bij het werken langs de grens is Grensinfovoorziening VL-NL. Ondanks de vlotte verplaatsing zijn er tot op vandaag praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Via Grensinfovoorziening VL-NL worden grenswerkers de weg gewezen in bijvoorbeeld sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht. Alle relevante informatie wordt ontsloten door een overkoepelend netwerk waar bestaande èn nieuwe grensinformatiepunten deel van uitmaken.

Er werden al meer dan 20 Grensinfopunten geopend langs de Belgisch-Nederlandse grens en dit aantal groeit nog aan (voor het volledige overzicht van alle locaties en openingsuren, zie de projectwebsite). De medewerkers van de grensinfopunten werden opgeleid zodat een basisdienstverleningsniveau geborgd is en er werden structurele afspraken gemaakt met backoffice organisaties over het afstemmen over en doorverwijzen van klantvragen. Voorbeelden van organisaties waarmee afspraken gemaakt zijn, zijn de Federale Pensioendienst en de Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling.

Educavia
Thema: arbeidsmobiliteit
01.01.2018 - 31.12.2020

Gedegen opleiding voor luchtvaarttechnici

Luchtvaartbedrijven hebben moeite om technisch geschoold personeel aan te werven. Er is een discrepantie tussen de noden van de bedrijven en het opleidingsaanbod. ‘Educavia’ investeert daarom in een uniforme vorming van luchtvaarttechnici in de MRO-sector (maintenance, repair and overhaul).

‘Educavia’ implementeert een niveau 5 opleiding die een tussenstap betekent tussen het secundair onderwijs en een bachelor opleiding. Daarnaast vormt ze een opleidingskader voor de nieuwe luchtvaartontwikkelingen zoals elektrisch aangedreven vliegtuigen en drones, high tech materialen of 3D printing. Als laatste wil het project gecertifieerde opleidings- of examencentra inrichten in Vlaanderen, die garanderen dat opgeleide technici overal in Europa inzetbaar zijn, wat arbeidsmobiliteit mogelijk maakt. Met deze luchtvaartopleidingen wil ‘Educavia’ jaarlijks 500 studenten in het reguliere onderwijs en 7000 werknemers in de MRO bedrijven bereiken.

Een volledig overzicht van alle goedgekeurde projecten is beschikbaar via: www.grensregio.eu/projecten/categorie/interreg-v

Programmadocumenten

Via de website zijn leidraden, gidsen en tools beschikbaar voor (potentiële) begunstigden (zie http://www.grensregio.eu/mijn-project/downloads. In 2018 werden een aantal documenten geactualiseerd of verbeterd (bijv. extra toelichting rond ‘onderneming in moeilijkheden’ of aanpassingen n.a.v. de AVG). Ook werd werk gemaakt van tools ten behoeve van ex-post inkomstenmonitoring en de afsluiting van projecten. Ten slotte werden er enkele beperkte aanpassingen in het programmareglement ingevoegd.

Evaluaties

In 2018 stond (de start van) de impactevaluatie centraal. Deze wordt uitgevoerd door een externe partij en de opdracht werd in 2018 gegund. De laatste maanden van 2018 spendeerden zij aan het on-desk verwerken van de beschikbare gegevens over de projecten en hun voortgang. In 2019 zullen ze een aantal case study's uitwerken en de evaluatie afronden. De bevindingen zullen in juni 2019 beschikbaar zijn.

Communicatie

Het was de bedoeling om in 2018 te starten met een omvangrijke campagne rond projectresultaten. Helaas leverde de aanbesteding van deze campagne niet de verhoopte resultaten op en moest ze opnieuw gebeuren. Daarom zal deze campagne pas in 2019 aanvangen.

De reguliere communicatie-activiteiten van het programma liepen ook in 2018. Interreg Vlaanderen- Nederland is actief op Twitter, LinkedIn, Facebook en Youtube en heeft een eigen webstek die doorlopend gevoed wordt met nieuws en aankondigingen. Op geregelde tijdstippen wordt ook een nieuwsbrief uitgestuurd (inschrijven kan op https://www.grensregio.eu/). Via aanwezigheid op events van projecten of van derden wordt de bekendheid van het programma verder vergroot.

De beknopte publiekssamenvatting lees je hier

Categorie:

Alle berichten