Gezocht: nieuwe kanshebbers voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

De programmapartners Nederland (Ministerie van Economische Zaken), Vlaanderen (Agentschap Innoveren en Ondernemen) en de provincies Limburg (NL), Noord-Brabant, Zeeland, Limburg (BE), Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen lanceren op 14 december 2017 de vierde oproep voor projecten in Interreg Vlaanderen-Nederland.


Oproep 4 wordt afgesloten op 18 mei. 
De gepreselecteerde projecten worden door het Comité van Toezicht bekend gemaakt op 3 september.  


Timing

Deze vierde projectoproep wordt afgesloten op 18 mei 2018. U heeft tot dan de tijd om een projectaanmelding in te dienen via het e-loket op onze website.

In de aanmelding geeft u, aan de hand van vragen in het e-loket, kort weer welke doelstelling uw project behelst, wie de voorziene partners zijn en - in grote lijnen - hoe uw project zal worden uitgevoerd. U geeft tevens indicatief de totale kosten van het project en de gevraagde EFRO-bijdrage aan. Op onze website vindt u als houvast de leidraad aanmelding, een verduidelijking van het gewenste detailniveau van de in de aanmelding op te nemen informatie.

Het Comité van Toezicht Interreg V beslist op 3 september 2018 welke voorstellen het best inpasbaar zijn binnen het programma (dit is de preselectie). Deze projecten kunnen vervolgens worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers. Ook dit gebeurt via het e-loket. De deadline voor uitgewerkte projectaanvragen is vastgesteld op 21 december 2018. Het Comité van Toezicht beslist dan op 13 maart 2019 over de ingediende projectaanvragen. De beslissingen van het Comité van Toezicht met betrekking tot ingediende projectaanmeldingen en –aanvragen zullen steeds binnen uiterlijk twee weken worden gecommuniceerd aan de indieners.

Budget

Het Comité van Toezicht heeft het voornemen om via deze vierde projectoproep minstens alle nog beschikbare middelen in te zetten. Op het moment van lancering van deze oproep gaat het om zo’n 17,5 miljoen euro EFRO, als volgt verdeeld per thema (‘prioritaire as’):

1. Innovatie: € 6,8 miljoen EFRO
2. Energie: € 2 miljoen EFRO
3. Hulpbronnen: € 4,8 miljoen EFRO
4. Arbeidsmarkt: € 3,9 miljoen EFRO

Het programma kan in februari 2018 echter vaststellen dat de bedragen evolueerden en er nu zicht is op een subsidie van 19,8 miljoen euro, als volgt verdeeld per thema (‘prioritaire as’):

1. Innovatie: € 7,5 miljoen EFRO
2. Energie: € 3,2 miljoen EFRO
3. Hulpbronnen: € 4,8 miljoen EFRO
4. Arbeidsmarkt: € 4,3 miljoen EFRO

Focus

Bij de (pre)selectie van aanmeldingen volgt het Comité van Toezicht de selectiecriteria en haar Samenwerkingsprogramma. Aanmeldingen die hierin sterk inpasbaar zijn, zijn kansrijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke doelstellingen (SD’s) van het programma waarbinnen projectaanmeldingen kunnen worden ingediend. Daarbij zijn ook per opengestelde SD eventuele projectkarakteristieken benoemd waarvoor het Comité van Toezicht verhoogde aandacht heeft. 

Prioritaire as 1: Innovatie
Voor SD 1A geldt extra aandacht voor projecten waarvan het budget voor een groot deel naar investeringen in ‘harde infrastructuur’ gaat. Opdat het Comité van Toezicht hier rekening mee kan houden, moeten aanmeldingen voor deze SD aangeven welk percentage van hun budget ze minimaal voorzien om – in een uiteindelijke projectaanvraag – in de kostenrubrieken ‘uitrusting’ en/of ‘infrastructuur en bouwwerken’ op te nemen (1 cijfer voor beide rubrieken samen). 
Voor SD 1B geldt extra aandacht voor projecten met KMO’s/MKB’s in het partnerschap.

Prioritaire as 2: Energie
Enkel SD 2C wordt opengesteld.
Ook in deze SD geldt de extra aandacht voor projecten met KMO’s/MKB’s in het partnerschap.

Prioritaire as 3: Hulpbronnen
Enkel SD 3B en 3C worden opengesteld.
Ook in SD 3B geldt de extra aandacht voor projecten met KMO’s/MKB’s in het partnerschap.
Voor SD 3C gelden geen specifieke aandachtspunten.

Prioritaire as 4: Arbeidsmarkt
SD 4A wordt opengesteld.
Hier gelden geen specifieke aandachtspunten.

Aanmeldingen die ingediend worden binnen een SD waarvoor er een punt van bijzondere aandacht is benoemd, worden op volgend bijkomend oproep-specifiek inhoudelijk criterium beoordeeld: “Het project geeft een goede invulling aan het door het Comité van Toezicht geformuleerde punt van bijzondere aandacht voor desbetreffende SD.” 

Het programma wil er echter uitdrukkelijk op wijzen dat in de eerste plaats de kwaliteitsvereisten primeren zoals die voor alle projectaanmeldingen gelden, en dat de hierboven geschetste aandachtspunten enkel toegepast worden op die projectaanmeldingen die voldoende kwaliteitsvol zijn.

Mogelijkheden voor bestaande regelingprojecten CrossCare en CrossRoads 2

In het kader van deze oproep wordt ook de mogelijkheid geboden aan de bestaande, succesvolle ‘regelingprojecten’ CrossCare en CrossRoads 2 om een voorstel tot uitbreiding in te dienen. Als zij van deze mogelijkheid gebruik willen maken, moeten ze ten laatste op 18 mei 2018 een bericht via het e-loket insturen waarin de regeling haar wens tot uitbreiding kenbaar maakt. In dat bericht worden minimaal volgende elementen opgenomen

  • Bijkomend EFRO-bedrag dat wordt gevraagd + het aandeel daarvan dat rechtstreeks naar de projectpartners light (PPL’s) gaat; 
  • Aantal extra PPL-trajecten dat zal kunnen worden gerealiseerd;
  • Argumentatie waarom het project ervan uit gaat dat het bijkomende PPL-budget vlot kan worden weggezet;
  • Doelgroep van bijkomend PPL-budget;
  • Haalbaarheid binnen de huidige projectperiode (is een verlenging nodig?).

Indien één (of meer) van deze elementen niet in het bericht staat, is het verzoek tot uitbreiding onontvankelijk.

De opportuniteit van een eventuele uitbreiding wordt afgewogen ten opzichte van ingediende aanmeldingen voor nieuwe projecten in as 1, en dit aan de hand van dezelfde criteria en aandachtspunten.

Begeleiding

Bij de voorbereiding en uitwerking van het project kan u een beroep doen op de projectadviseurs van het Gemeenschappelijk Secretariaat. Zij kunnen u helpen en begeleiden met het projectvoorstel. Hoewel dit geen verplichting is, strekt het tot aanbeveling onze projectadviseurs in een vroeg stadium van de projectontwikkeling te contacteren.

Ook kunt u, bij het aanmaken van een aanmelding in het e-loket, ervoor kiezen om hen leesrechten te geven voor deze aanmelding. Zo kunnen zij u ook bijstaan bij het daadwerkelijk opstellen van uw aanmelding.
Let op! Het verlenen van leesrechten betekent echter niet dat de projectadviseurs automatisch worden gewezen op uw aanmelding in voorbereiding of daaromtrent contact met u opnemen.

Op onze website zijn het Samenwerkingsprogramma, de selectiecriteria (incl. duiding) en het integrale regelgevende kader (‘Programmareglement’) beschikbaar. Daarnaast vindt u er ook een aantal nuttige informatiefiches. Al deze documenten vindt u hier

Vrijwillige verzameling van gegevens na preselectie

In het huidige programma werkt Interreg Vlaanderen-Nederland met een forfaitair bedrag om goedgekeurde projecten te ondersteunen voor kosten die zijn gemaakt om tot een uitgewerkte projectaanvraag te komen. Het programma wil voor de aanvang van een eventueel volgende programmaperiode kunnen inschatten in welke mate de hoogte van dit forfait nog steeds representatief is. Hiervoor heeft zij nood aan nieuwe historische data. Met het oog op het verzamelen daarvan zullen gepreselecteerde projecten van deze oproep gevraagd worden hiervoor relevante gegevens aan te leveren. Het zal de gepreselecteerde projecten hierbij vrij staan om hiervoor al dan niet hun medewerking te verlenen, zonder dat dit invloed zal hebben op de verdere besluitvorming over hun project.

Categorie:

Alle berichten