Oproep 3: nieuwe kansen voor grensoverschrijdende samenwerking

De programmapartners Nederland (Ministerie van Economische Zaken), Vlaanderen (Agentschap Innoveren en Ondernemen) en de provincies Limburg (NL), Noord-Brabant, Zeeland, Limburg (BE), Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen lanceren op 22 september 2016 de derde oproep voor projecten in Interreg Vlaanderen-Nederland.

Timing

Deze derde projectoproep wordt afgesloten op 13 januari 2017. Je hebt tot dan de tijd om een projectaanmelding in te dienen via het e-loket op onze website.

In de aanmelding geef je, aan de hand van vragen in het e-loket, kort weer welke doelstelling jouw project behelst, wie de voorziene partners zijn en - in grote lijnen - hoe jouw project zal worden uitgevoerd. Je geeft tevens indicatief de totale kosten van het project en de gevraagde EFRO-bijdrage aan. Op onze website vind je als houvast de leidraad aanmelding met een verduidelijking van het gewenste detailniveau van de in de aanmelding op te nemen informatie

Het Comité van Toezicht Interreg V beslist op 5 april 2017 welke voorstellen het best inpasbaar zijn binnen het programma (dit is de preselectie). Deze projecten kunnen vervolgens worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers. Ook dit gebeurt via het e-loket. De deadline voor uitgewerkte projectaanvragen is vastgesteld op 30 juni 2017. Het Comité van Toezicht beslist dan op 13 september 2017 over de ingediende projectaanvragen. De beslissingen van het Comité van Toezicht met betrekking tot ingediende projectaanmeldingen en -aanvragen zullen steeds binnen uiterlijk twee weken worden gecommuniceerd aan de indieners.

Budget

Via deze derde projectoproep wenst het programma ongeveer 43 miljoen euro toe te kennen. Het Comité van Toezicht zal in haar besluitvorming van 5 april 2017 zodanig besluiten dat de de totale budgetbenutting per as de volgende drempels niet overschrijdt:  90% van as 1, 95% van as 2, 95% van as 3 en 75% van as 4. Dit leidt voor de derde oproep tot de volgende indicatieve budgetten per prioritaire as: 

1. Innovatie (specifieke doelstellingen 1A en 1B): 16,3 miljoen EFRO (waarvan minstens 1/3e voor 1A)
2. Energie (specifieke doelstellingen 2A, 2B en 2C): 11,9 miljoen EFRO
3. Milieu (specifieke doelstellingen 3B en 3C): 7,0 miljoen EFRO
4. Arbeidsmarkt (specifieke doelstelling 4A): 7,8 miljoen EFRO

Focus

Bij de (pre)selectie van aanmeldingen volgt het Comité van Toezicht de selectiecriteria en haar Samenwerkingsprogramma. Aanmeldingen die hierin sterk inpasbaar zijn, zijn kansrijk. In het Samenwerkingsprogramma worden volgende prioritaire sectoren expliciet benoemd: energie, (duurzame) logistiek, life sciences en gezondheid, agrofood, biobased economy, (duurzame) chemie en materialen en nano- en micro-elektronica. 

Je kan projecten aanmelden binnen ieder thema van het programma, behalve in specifieke doelstelling (SD) 3A (biodiversiteit, bodembescherming en ecosysteemdiensten). 

Voor de overige specifieke doelstellingen heeft het Comité van Toezicht bijzondere aandacht – binnen de hierboven geschetste budgettaire marges per thema – voor projecten die bijdragen aan bepaalde indicatoren:

Prioritaire as 1
• SD 1A: Binnen deze SD zijn er geen indicatoren waarvoor er bijzondere aandacht is.
• SD 1B: bijdrage aan volgende indicatoren: 
o CO41 - ondernemingen in onderzoeksprojecten; 
o PSI12 - aantal KMO/MKB dat steun ontvangt. 

Prioritaire as 2 
• SD 2A: bijdrage aan volgende indicatoren: 
o CO02 - aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt; 
o PSI6 - aantal organisaties dat in een demonstratie/pilot kennisneemt van nieuwe technieken.

• SD 2B: bijdrage aan de indicator PSI6 - aantal organisaties dat in een demonstratie/pilot kennisneemt van nieuwe technieken.
• SD 2C: bijdrage aan volgende indicatoren: 
o CO01 – aantal ondernemingen dat steun ontvangt;
o CO02 – aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt;
o CO41 – aantal ondernemingen in een onderzoeksproject;
o PSI12 – aantal KMO/MKB dat steun ontvangt. 

Prioritaire as 3 
• SD 3B: bijdrage aan volgende indicatoren: 
o CO02 – aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt;
o CO26 – aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen;
o CO29 – aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de onderneming zijn; 
o CO41 – aantal ondernemingen in een onderzoeksproject;

o PSI3 – aantal innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen;
o PSI12 – aantal KMO/MKB dat steun ontvangt.

• SD 3C: Binnen deze SD zijn er  geen indicatoren waarvoor er bijzondere aandacht is.

Prioritaire as 4 
• SD 4A: Binnen deze SD zijn er geen indicatoren waarvoor er bijzondere aandacht is.

Aanmeldingen die ingediend worden binnen een SD waarin er bijzondere aandacht is voor de bijdrage aan specifieke indicatoren, worden gevraagd om expliciet en realistisch aan te geven over welke bijdrage het gaat (streefwaarde) en om deze duidelijk te onderbouwen . Bij de beoordeling zal hier aan de hand van volgend bijkomend oproep-specifiek inhoudelijk criterium rekening mee worden gehouden: “Het project levert een goede bijdrage aan de programma-indicatoren waarvoor het programma bij oproep 3 binnen desbetreffende SD bijzondere aandacht heeft.” Hierbij wordt ook beoordeeld of de opgegeven bijdrage realistisch is en duidelijk onderbouwd.

Het programma wil er echter uitdrukkelijk op wijzen dat in de eerste plaats de kwaliteitsvereisten primeren zoals die voor alle projectaanmeldingen gelden, en dat de hierboven geschetste aandachtspunten enkel toegepast worden op die projectaanmeldingen die voldoende kwaliteitsvol zijn.

Begeleiding

Bij de voorbereiding en uitwerking van het project kan je  beroep doen op de projectadviseurs van het Gemeenschappelijk Secretariaat. Zij kunnen je helpen en begeleiden met het projectvoorstel. Hun contactgegevens vind je hier.

Ook kan je, bij het aanmaken van een aanmelding in het e-loket, ervoor kiezen om hen leesrechten te geven voor deze aanmelding. Zo kunnen zij je ook bijstaan bij het daadwerkelijk opstellen van uw aanmelding.
Let op! Het verlenen van leesrechten betekent echter niet dat de projectadviseurs automatisch worden gewezen op jouw aanmelding in voorbereiding of daaromtrent contact met je opnemen.

Raadpleeg zeker het Samenwerkingsprogramma, de selectiecriteria (incl. duiding) en het integrale regelgevende kader (‘Programmareglement’). Daarnaast vind je hier ook een aantal nuttige informatiefiches.

Categorie:

Alle berichten