Kansen voor bedrijven

Het is de ambitie van Interreg Vlaanderen-Nederland om je als bedrijf actief bij de projecten te betrekken en de drempel voor jouw deelname aan het programma te verlagen. 

We reiken je hier enkele documenten aan zodat je weet op welke manier je als bedrijf aan bod kan komen in bepaalde projecten. 

Als bedrijf kan je ook betrokken worden bij de uitvoering van projecten als leveranciers van producten, diensten en/of werken. Dit kunnen bijvoorbeeld communicatiebureaus, consultancybedrijven, aannemers of toeleveranciers zijn die voornamelijk hun gebruikelijke producten, diensten en/of werken aanbieden.

Met concrete vragen over een mogelijke deelname kan je ook terecht bij de projectadviseurs van het Interreg-secretariaat. 

Richtlijnen

De richtlijnen geven we je mee in onderstaand document Bedrijfsbetrokkenheid bij Interreg Vlaanderen – Nederland. We overlopen op welke manieren je als privaat bedrijf aan bod kan komen in projecten en welke regels m.b.t. externe opdrachten van toepassing zijn. Daarnaast worden enkele belangrijke punten opgesomd die van toepassing zijn bij de ontwikkeling van alle projecten, maar waarbij je als bedrijf extra aandacht aan moet besteden. Vergeet ook niet de KMO/MKB test in te vullen indien je een kleine of middelgrote organisatie bent. 

 • Bedrijfsbetrokkenheid bij Interreg Vlaanderen – Nederland
 • MKB/KMO test

Infofiches

Hier vind je alle projecten die je iets kunnen aanbieden in de vorm van subsidies, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, begeleidingstraject etc. 

 • CrossCare

  Versnelt innovaties in de zorg *regeling*


  CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg door het aanbieden van een grensoverschrijdende zorgproeftuin en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Een goedgekeurd innovatieproject ontvangt naast subsidie ondersteuning van een grensoverschrijdende zorgproeftuin of Living Lab in de vorm van livetests, panelmanagement en/of co-creatie sessies. Deze setting zorgt voor aansluiting van nieuwe of verbeterde zorgconcepten, –diensten, –processen en –producten bij de behoeften van de zorgconsument en zorgprofessional. Op deze manier is de kans groter dat een innovatie geïmplementeerd wordt in de maatschappij en succesvol op de markt komt. De deadlines van waves 1 t.e.m. 4 zijn gesloten, en de mogelijkheid voor KMO/MKB om zich kandidaat te stellen voor wave 5+ is intussen ook voorbij. De geselecteerde innovaties en actuele nieuwsberichten kunnen hier geraadpleegd worden. In waves 1 t.e.m. 4 werden 24 zorginnovatieprojecten geselecteerd voor uitvoering, waarbij subsidie wordt verleend aan in totaal 27 bedrijven (waarvan 24 KMO/MKB).  • CrossRoads2

  Stimuleert Vlaams-Nederlandse innovatie *regeling*


  Het project beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Het project biedt heel wat kansen voor innovatieve bedrijven en voorziet in matchmaking, haalbaarheidsstudies, innovatieprojecten en follow-ups. Naar verwachting zal CrossRoads2 vijftig innovatieprojecten en vijftig haalbaarheidsstudies opleveren waaraan bedrijven deelnemen. Alle calls voor innovatieprojecten binnen CR2 zijn afgesloten. Er loopt enkel nog een oproep voor haalbaarheidsstudies, tot 29 november 2019 om 17u00. De projectresultaten, waarbij aan 108 grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen KMO/MKB subsidie is toegekend, zijn hier te raadplegen.  • Link2Innovate

  Ondersteuning voor de technostarter *regeling*


  Het project beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund, specifiek gericht aan de beginnende technostarter. Technologiebedrijven die jonger zijn dan zeven jaar en die een meerwaarde vormen voor de grensregio, kunnen deelnemen aan dit project. Deelnemende bedrijven dienen slimme toepassingen in volgende sleuteltechnologieën te ontwikkelen: micro- en nano-elektronica, fotonica, nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricatiesystemen en – processen, industriële biotechnologie of ICT-toepassingen die met deze sleuteltechnologieën te maken hebben. Het project is intussen afgelopen. In totaal werden 27 innovatieprojecten ondersteund waarbij 25 jonge technologiebedrijven subsidie ontvingen. De projectresultaten kunnen geraadpleegd worden via www.link2innovate.eu. 


 • Trans Tech Diagnostics (TTD)

  Betere en vroegere diagnostiek van hart- en vaatziekten


  Binnen het consortium van TTD werkten 5 MKBs/KMOs mee aan de totstandbrenging van verschillende demonstrators van een cardiovasculaire diagnostische kit. Deze prototypes zijn bedoeld om in de gezondheidszorg als handzame testkits hart- en vaatziekten vroeger te identificeren, en de monitoring van het ziektebeeld gepersonaliseerd en goedkoper te maken. Via co-creatietrajecten boden TSG InnoteQ, Tenco DDM, PimBio, FOx Biosystems en Black Drop Biodrucker ondersteuning aan onderzoeksinstituten van Universiteit Maastricht, Universiteit Hasselt en VITO bij de ontwikkeling van prototypeonderdelen en droegen zij bij aan technologische verfijning van de diagnostische kit. 


 • BIO-HArT

  Opschalen van technologie voor conversie van lokale biomassa in aromaten  Bij BIO-HArT zijn 14 bedrijven langs de gehele ‘biomassa-tot-bio-aromaten’ waardeketen actief betrokken geweest bij onderzoek naar versnelling van de opschaling van hernieuwbare aromaten. Zo leverden grondstofleveranciers verschillende houtstromen en biomassa aan als basisgrondstof voor de projectactiviteiten. Op hun beurt hebben aromaat-verwerkers en eindgebruikers samples van bio-aromaten geëvalueerd om de toepassing ervan te testen in toekomstige eindapplicaties, zoals verven, coatings, lijmen, harsen, smeermiddelen, polyesters, hoogwaardige plastics en biobrandstoffen. Verder werden er verschillende pilotopstellingen gerealiseerd om opschaalbaarheid van de processen en technologieën te demonstreren. De samenwerking met bedrijven, die met BIO-HArT werd geïnitieerd en uitgebouwd, wordt inmiddels voortgezet in diverse vervolgprojecten. • De Blauwe Keten

  Uitbouw en optimalisatie van spirulinateelt in de grensregio


  De micro-alg ‘spirulina’ is een bron van blauwe kleurstof (fycocyanine). De Blauwe Keten onderzocht in welke mate deze blauwalg kan dienen als een duurzame grondstof voor hoogwaardige toepassingen in de grensregio, zoals voor het blauwkleuren van papier, karton, coating, bio-composiet en textiel. Naast de bedrijven die vertegenwoordigd waren in het partnerschap, hebben tevens 4 MKBs/KMOs als ‘project partners light’ deelgenomen aan dit onderzoek. Deze bedrijven hebben onder meer bijgedragen aan de opschaling van de spirulinateelt en de ontwikkeling van toepassingen zoals membraanfilters. Zo werd biomassa voor piloottests gekweekt in ponds bij verschillende bedrijven. Van de optimale kweekomstandigheden werden vervolgens protocolbeschrijvingen gemaakt. Daarnaast waren de bedrijven betrokken bij het testen van diverse oogst- en drooginstallaties voor de verdere verwerking van spirulina. Aangezien duurzaamheid centraal stond in het project, werd ook gekeken in welke mate eendenkroos geteeld kan worden op reststromen, waaronder die van spirulinateelt.


 • CO2 voor energie opslag (EnOp)

  Bijdragen aan de toekomstige energieopslag


  In de vorm van een business team zullen bedrijven hun expertise en inzichten kunnen inbrengen met oog op marktintroducties van CO2 omzettingstechnologieën. Onderzoekers en ondernemers bepalen dus samen hoe de baanbrekende technologieën opgeschaald en doorontwikkeld worden. De bedrijven in het business team hebben onder meer de taken om te adviseren over de markt voor de eindproducten van winstgevende CO2 omzettingstechnologieën, de unieke productkenmerken waarmee deze zich onderscheiden van bestaande producten, de inherente waardeketens en patenten, en het definiëren van businessmodellen met productspecificaties voor de diverse technologieën.


 • PV Opmaat

  Realisatie van bouwelementen met toepassing van dunne film zonnecellen


  In PV Opmaat werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dunne film PV rechtstreeks aan te brengen op glas, staal of foliemateriaal.  Aan het project namen 8 projectpartners en 14 projectpartners light deel.  Er werden 4 demonstratiesites opgeleverd waarbij onderzoek werd gedaan naar de invloed van temperatuur, naar het effect van kleuren en patroneren van PV en naar het gebruik van dunne film zonnecellen op Eternit golfplaten. Het eindsymposium werd gehouden op 19 juni 2019.  
 • Smart Tooling

  Innovatieve roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie


  Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan om en bij de 50 concrete robottoepassingen. Hiervoor zoekt Smart Tooling bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen zoals o.a. 8 service providers in het onderhoud van procesindustrie die ingeschakeld worden voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners, 16 bedrijven die instaan voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept en 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters. 


 • Nano4Sports

  Betere sportprestaties dankzij sensortechnologie


  Via twee open oproepen werden in totaal 9 bedrijven geselecteerd. Zij worden door het project ondersteund bij het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten en concepten voor het sport-, beweeg- en gezondheidsdomein. Meer info over de individuele trajecten vind je hier.

 • Entomospeed

  Op weg naar een doorbraak in de insectensector


  Als bedrijf actief in de kweek en valorisatie van insecten kan je informatie opvragen bij het centraal infoloket. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om actief deel te nemen, bijvoorbeeld door het implementeren van een prototype automatisatie (voor kwekers), door deelname aan bevragingen en testen (zowel voor aanbieders reststromen als voor afnemers insecten), aan gebruikersgroepen en denktanks (automatisatie, valorisatie) of aan demonstraties.


 • SYN-ERGIE

  SYNchromodaal en enERGIE-efficiënt goederentransport op de corridor West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg (NL)


  Ben je benieuwd naar de potenties van spoor en binnenvaart voor jouw bedrijf? Sluit je dan aan bij de grensoverschrijdende community van verladers en logistieke dienstverleners. Of schrijf je in voor één van de interactieve workshops en demosessies. Denk je liever zelf na over hoe een goede synchromodale planningstool eruit ziet? Neem dan deel aan één van de werkgroepen waarin een nieuwe demonstratietool wordt ontwikkeld. 
 • Aquavlan2

  Duurzame aquacultuur


  Dit project ondersteunt bedrijven uit de grensregio in de aquacultuur- en glastuinbouwsector met technische innovatie. Via een vouchersysteem krijg je de unieke kans om jouw kennisvraag, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, begeleidingstraject  te laten beantwoorden en/of uitvoeren door één of meer projectpartners. 

 • Puur Natuur: 100% Biobased

  Puur Natuur: 100% Biobased


  Puur Natuur: 100% Biobased wil duurzame, niet-toxische en biologisch afbreekbare textiel aanbieden op basis van hernieuwbare grondstoffen. In nauwe samenwerking met partners uit de industrie, streeft het consortium ernaar om textieldemonstratoren te ontwikkelen om zo tot duurzame producten te komen voor een duurzame manier van leven. Het project zoekt bedrijven om de processen op pilotschaal te kunnen onderzoeken. In nauw overleg met de deelnemende bedrijven worden vier demonstratoren gedefinieerd die representatief zijn voor potentiële eindmarkten. Daarbij wordt gedacht aan tapijtgarens (BCF proces en coating), gesponnen garentoepassingen (stapelvezel-extrusie), functionele kledijgarens (multi-filament garens, textureren, veredeling o.b.v. verven en finishen) en technische vezels (stapelvezel, coating). 


 • FOKUS

  Fokus: Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking


  In de grensregio wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke transformatie naar een meer digitale industrie. Fokus zet hier volop op in en verknoopt kennis, faciliteiten en technologieën door zeven kennislabs in Nederland en Vlaanderen intensief te laten samenwerken. Bedrijven kunnen gebruik maken van de voorziene infrastructuur om innovaties te ontwikkelen en te implementeren. Er wordt een trechtermethode toegepast waarbij de procedure start bij 200 bedrijven die een webbased scan laten uitvoeren. Daarna vinden 150 persoonlijke detailleringsgesprekken plaats met één van de projectpartners. Daaropvolgend kunnen 75 ondernemingen deel uitmaken van interactieve workshops. Ten laatste worden 35 individuele trajecten in de verschillende praktijklabs ondergebracht waarna de output van dit proces resulteert in een concreet en individueel implementatieplan. Met behulp van een toegangsbiljet kan een maakbedrijf een kant en klaar  ‘op maat gemaakt’ implementatie plan laten opstellen met een waarde van 10.000 euro.  • GIST

  Cleantechoplossingen in de proces- en maakindustrie *regeling*


  GIST verkleint de ecologische voetafdruk van de proces- en de maakindustrie door FEED-haalbaarheidsstudies en Feed-light haalbaarheidsstudies voor cleantechinnovaties te subsidiëren. Het project wil hiermee 25 bedrijven ondersteunen en heeft hiervoor al 4 oproepen gelanceerd. Een 5e en laatste oproep zal begin 2020 georganiseerd worden. • TERTS

  Energietransitie, nu ook voor de tertiaire sector 

  Binnen TERTS werd gestart met 5 demonstratieprojecten. Doorheen het project kunnen nog 25 extra projecten aanhaken als project partners light. Dezebedrijven situeren zich binnen de doelgroepbedrijven van het project via de lokale demonstratieprojectgroepen (samengesteld met diverse actoren binnen de sector).

  Een grensoverschrijdende adviescommissie selecteert de geïnteresseerde bedrijven aan de hand van een reglement. Geselecteerde bedrijven krijgen deels Europese subsidies voor investeringen in innovatieve technieken die leiden tot energie-efficiëntie binnen hun sector. Ook deze piloten worden gemonitord en de effectieve impact wordt ontsloten voor de hele sector. • PROOF

  Ontwikkelplatform voor aangepaste voeding

  PROOF wil gepersonaliseerde voeding ontwikkelen door de expertise van zorgactoren, (voedings)bedrijven en kennisinstellingen te bundelen. Het project is op zoek naar bedrijven die voedingsproducten en -oplossingen kunnen ontwikkelen voor mensen met een chronische longziekte of spieraandoening; bedrijven die beschikken over een technologie of expertise om die mensen te screenen, op te volgen en te coachen; en tot slot zorgorganisaties die hun expertise willen inzetten in cocreatie met de bedrijven. 

  Klik hier voor meer info over de call voor voedingsbedrijven.
  Klik hier voor meer info over de call voor technologiebedrijven. • ConnectSME

  Zes proeftuinen zetten in op beloftevolle innovaties van MKB/KMO om klimaatdoelstellingen te behalen

  ConnectSME wil bedrijven connecteren met zes proeftuinen in de grensregio die sterk inzetten op duurzame ontwikkeling. Thorsite (VITO), Snowball (Xvent), Green Energy Park in Vlaanderen, Green Village (TU Delft), De ploeggoot (TU Eindhoven) en Brainport Smart District in Nederland pionieren door hun infrastructuur te verbinden aan beloftevolle innovaties en zo drempels voor samenwerking tussen clusters en regio’s weg te nemen. Via een vouchersysteem kan ja als één van de 36 bedrijven ondersteund worden om jouw product of dienst te testen. Hierbij zal grensoverschrijdende samenwerking maximaal gefaciliteerd en ondersteund worden, waarbij kwalitatieve matches gevormd worden met partijen over de grens. Deze trajecten staan toe feedback te krijgen op basis van het werkelijke gebruik van de technologie. 
 • Circulair Onderhoud

  Een kleinere materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in de grensregio

  Via praktijkonderzoek en demonstraties wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. Zo zal gekeken worden naar hergebruik van elektromotoren en transformatoren bij vernieuwing van installaties, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe technieken voor reinigen die afvalwater en gebruik van chemische reinigingsproducten drastisch doen verminderen, en zo meer. Er is ruimte voor 8 partners die in de verschillende deelprojecten een bijdrage kunnen leveren. Samen met de Projectpartners Bedrijven (Evonik, Yara, Oiltanking, I.Revitalise) sta je in voor het ontwikkelen van nieuwe technieken, het testen van ontwikkelde oplossingen en het opstellen van modellen.
 • CrossRoads2 Sustainable Energy

  Innovatiekansen voor MKB/KMO in energie en klimaat


  CrossRoads2 Sustainable Energy (CR2SE) legt de nadruk op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CO2-reductie en -captatie. Het project richt zich concreet op een reductie van 200 ton CO2 per jaar per deelproject, met als start de marktintroductie van de ontwikkelde technologie. Per innovatieproject, waaraan minimaal één Vlaamse en één Zuid-Nederlandse onderneming deelneemt, wordt een maximale subsidie van € 150.000 toegekend (50% van het totale projectbudget). Voor meer info over de concrete oproepen, klik hier.