Subsidiabiliteit - FAQ Interreg VI

Vind je in deze FAQ-lijst niet de antwoorden die je zoekt, kijk dan zeker naar de verschillende gidsen en leidraden (Interreg VI) op deze website, benader één van onze projectadviseurs, of stuur een mail naar info@grensregio.eu.


Subsidiabiliteit

 • Zijn haalbaarheidsstudies ook subsidiabel?

  Ja. 
  Interreg VI voorziet haalbaarheidsstudies als mogelijke activiteiten onder doelstellingen A1, B1, B2, B3, B5, B6 en D1. Wel gaat – zeker in prioriteiten A en B – de voorkeur sterk uit naar haalbaarheidsstudies waaraan binnen de duur van het project een luik ‘uitvoering’ gekoppeld is. 

 • Is bij demonstraties enkel de meerkost t.o.v. een standaardinvestering subsidiabel of is de hele investering subsidiabel?

  De volledige investeringskost is subsidiabel voor het programma. Indien een project enkel het “duurzame” deel van een investering (bv. het deel dat betrekking heeft op grondstof- of energie-efficiëntie) bevat, dient dit deel ook duidelijk afgescheiden terug te vinden te zijn op de facturen. 

 • Hoe groot kan een projectsubsidie zijn?

  Er wordt geen formeel minimum en maximum vastgesteld.
  Er wordt echter wel aangeraden om in prioriteiten A, B en C slechts projecten in te dienen met een omvang van ten minste € 300.000 aan EFRO-subsidie. Bij een project met een kleinere omvang zullen de administratieve lasten verhoudingsgewijs te groot zijn. Prioriteit D leent zicht mogelijk wel tot kleinere projecten (al dan niet onder de koepel van een Fonds voor Kleinschalige Projecten – SPF). 

  Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met het maximumbedrag dat per projectoproep (per thema of prioriteit) kan worden verdeeld. Een belangrijk criterium voor de beoordeling van de subsidievraag blijft uiteindelijk ook de ‘value for money’: worden de geplande activiteiten gerealiseerd voor een billijke kostprijs? 

 • Zijn voorschotfacturen subsidiabel?

  Nee, voorschotfacturen an sich zijn niet subsidiabel. 

  Conform de verordening zijn enkel daadwerkelijk gemaakte en betaalde uitgaven subsidiabel. Daadwerkelijk gemaakte uitgaven = uitgaven waarvoor de prestatie werd geleverd.  

  Na ontvangst en betaling van de eindfactuur/slotfactuur/eindafrekening kunnen alle aan de prestatie gerelateerde kosten gedeclareerd worden in het e-loket. De declaratietermijn van 6 maanden begint te lopen vanaf de betaling van de eindfactuur/slotfactuur/eindafrekening. Bij declaratie van die kosten worden de referenties van de eindfactuur/slotfactuur/eindafrekening opgegeven en alle facturen (voorschotfacturen + eindfactuur/slotfactuur/eindafrekening die over dezelfde levering/dienst gaan) opgeladen. 

 • Hoe kunnen projectkosten van een ‘voucherwerking’ subsidiabel zijn?

  Bij een ‘voucherwerking’ voorziet het project om gratis diensten of producten te leveren aan een doelgroep (bv. innovatie-advies aan een ondernemer, groene ingrepen uitvoeren bij een organisatie,…).
  De doelgroep zelf treedt niet toe tot het partnerschap en ontvangt dus ook geen EFRO-middelen. In een dergelijk opzet voorziet het projectpartnerschap de kosten in haar kostenplan (of financiert ze die uitgaven via de 40% forfait). Tijdens de projectuitvoering zorgen de partners dat de nodige activiteiten (intern of extern) worden uitgevoerd of de gewenste producten worden geleverd. De overeenkomstige kosten worden dan door de projectpartners gedeclareerd (of gefinancierd via de 40%). De wet op aanbesteden/overheidsopdrachten en staatssteun aan het 2e niveau zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.