Onderneming in moeilijkheden (OIM) - FAQ Interreg VI

Vind je in deze FAQ-lijst niet de antwoorden die je zoekt, kijk dan zeker naar de verschillende gidsen en leidraden (Interreg VI) op deze website, benader één van onze projectadviseurs, of stuur een mail naar info@grensregio.eu.


Onderneming in moeilijkheden (OIM)

 • Wat is een Onderneming in Moeilijkheden?

  De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn. Een ‘onderneming in moeilijkheden’ (afgekort OIM) is een onderneming met een zwakke solvabiliteit. Het gaat dus niet alleen aan bedrijven in faling of gerechtelijke reorganisatie, maar het is een breder begrip. Een Onderneming in Moeilijkheden is een term gedefinieerd door de EU en vormt een cruciaal gegeven bij jouw aanvraagdossier.

  De definitie vind je terug in artikel 2, 18 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

 • Waarom is dat voor mij belangrijk?

  De EU staat Interreg niet toe aan een Onderneming in moeilijkheden subsidies toe te kennen. De status van jouw bedrijf (OIM of niet) bepaalt dus of je kan deelnemen aan een project of niet.

 • Wie moet een OIM toets aanleveren?

  Private, winstgerichte ondernemingen moeten een OIM toets aanleveren.

  Het gaat in principe over de volgende rechtsvormen

  BE: NV, BV(BA), CV(OA), CV(BA), VOF, Comm. V(A), LV

  NL: NV, BV, VOF, Comm. V.

  Publieke partijen die in hoofdzaak marktactiviteiten (bijvoorbeeld overheidsbedrijven) uitvoeren, worden niet gecontroleerd, ook als ze een van bovenstaande rechtsvormen aannemen (vb. NV van publiek recht).

  Ondernemingen met de volgende rechtsvormen moeten geen OIM toets aanleveren: eenmanszaak, maatschap, Vereniging (NL), (I)VZW , coöperatie (NL), stichtingen.

  Is je onderneming jonger dan drie jaar? Dan moet je ook geen toets aanleveren. Let op : als je onderneming deel uitmaakt van een groep, wordt gekeken naar de leeftijd binnen die groep (dus de oudste verbonden onderneming)!

  Het Secretariaat behoudt het recht om in uitzonderlijke gevallen toch een toets te vragen.

 • Waarom vraagt de toets Onderneming in moeilijkheden of ik een KMO of MKB ben?

  Indien je een KMO of MKB bent, vul je enkel de toets in voor KMO’s/MKB’s (‘alle ondernemingen’).

  Ben je een grote onderneming? Dan vul je bijkomend het onderdeel in voor ‘grote ondernemingen’.

  Ben je niet zeker of je onderneming een KMO/MKB of grote onderneming is? Ga je status via deze online tool na (in het Engels).  Zorg dat je de nodige stukken bij de hand hebt om vlot de toets te kunnen uitvoeren(jaarrekeningen, balans, aantal personeelsleden). 

 • Hoe toon ik aan dat ik geen Onderneming in Moeilijkheden ben?

  Je vult het sjabloon van de OIM toets in op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening voor de deelnemende entiteit. Dit sjabloon kan je invullen in het e-loket vanaf de fase Aanvraag.

  Is jouw onderneming volledig onafhankelijk van andere ondernemingen? Maakt ze met andere woorden geen deel uit van een groep, dan bereken je alleen de OIM-status op het niveau van  jouw onderneming (stand-alone).

  Is jouw onderneming verbonden met andere ondernemingen, dan behoort zij tot een groep. In dit geval gebeurt ook een toets op groepsniveau. In de praktijk betekent dit een toets op het niveau van jouw organisatie en een toets voor alle moederbedrijven. Is er een geconsolideerde jaarrekening voor de gehele groep? Dan kan deze tweede toets eenvoudig gebeuren op het hoogste consolidatieniveau.

 • Hoe bereken ik exact mijn OIM status?

  Zowel de toets in het e-loket als de excel geven aan welke informatie je waar moet invullen. Beide tools rekenen jouw status voor jou uit.

 • Waar vind ik de gegevens die ik moet in invullen in de OIM toets?

  Je vindt de cijfers in de laatst goedgekeurde jaarrekening (BE) of jaarverslag (NL) van jouw onderneming. Ben je deel van een groep? Dan heb je bijkomend de cijfers nodig op het hoogste consolidatieniveau.

  Ben je een grote onderneming, dan heb je ook de voorlaatste goedgekeurde jaarrekening nodig.

  Als het programma vraagt om een meer recente stand van zaken, dan kunnen ook cijfers worden gebruikt uit een tussentijdse jaarrekening. Die laat je dan wel valideren door een externe revisor.

 • Waar vul ik mijn OIM toets in en hoe bezorg ik die aan Interreg?

  Je vult de OIM toets in via het e-loket. Ga in jouw project naar de tab ‘Selfservice’ en kies voor de toets OIM in de menubalk. De ingevulde gegevens zijn enkel leesbaar door jouw organisatie, de projectverantwoordelijke en Interreg. Je vraagt validatie van de ingevulde toets aan via het e-loket.

  Het programma stelt ook nog een te downloaden excel ter beschikking met dezelfde formules: deze vind je hier.

  Let op: formele validatie van je status kan je enkel via het e-loket aanvragen!

 • Wanneer moet mijn status ten laatste gevalideerd zijn?

  Op het moment dat de subsidie wordt toegewezen. Dit wil zeggen: op het ogenblik van de goedkeuring van jouw project moet Interreg kunnen vaststellen dat je geen Onderneming in moeilijkheden bent.  Bij een later toetredende partner in een open partnerschap is dat voor de inkoppeling in het e-loket.

  Is je status niet uitgeklaard op moment van goedkeuring? Dan zijn gemaakte kosten niet subsidiabel tot de status kon worden gevalideerd.

  Let op: op moment dat je een projectaanvraag indient moeten alle partners die een OIM toets moesten invullen, minstens al een versie van de toets hebben ingevuld. Om een aanvraag succesvol in te dienen, moet de toets nog niet gevalideerd zijn op moment van aanvraag.

 • Ik ben mogelijk een Onderneming in Moeilijkheden. Hoe los ik dat op zodat ik kan deelnemen?

  Is het resultaat van de toets niet positief? Contacteer zeker uw projectadviseur voor gericht advies.

  Er zijn een aantal mogelijkheden om alsnog een positieve toets te bekomen:

  • OIM-exit is mogelijk door een sterk verbeterde rendabiliteit wat zich vertaalt in een sterk gestegen overgedragen winst bij resultaatverwerking. M.a.w. recentere positieve cijfers waarbij het ratio positief wordt.

  Zijn er meer recente, eventueel tussentijdse cijfers beschikbaar die een ander beeld kunnen schetsen? Vul dan de toets in met deze tussentijdse cijfers (let wel: deze moeten geattesteerd zijn door een auditor of externe accountant). Deze cijfers mogen niet ouder zijn dan twee maanden voor de goedkeuringsdatum van het project.

  • OIM-exit is mogelijk via een kapitaal of inbrengoperatie (vb. kapitaalverhoging en/of kapitaalvermindering of operaties m.b.t. het agio of de uitgiftepremie).

  Bij kapitaalsverhogingen moet een notariële akte bijgevoegd worden.

 • Mag ik een achtergestelde lening als eigen vermogen meetellen?

  Een achtergestelde lening kan voor de berekening van je OIM status niet meetellen als eigen vermogen.

 • Waar vind ik meer achtergrondinformatie?

  Je kan hier onze leidraad Onderneming in Moeilijkheden nalezen. Heb je hulp nodig bij het invullen van de toets? Neem dan contact op met jouw projectadviseur of het Secretariaat.
  Wil je meer weten over de Europese KMO/MKB definitie? Je kan hierover meer informatie vinden op deze pagina.