Meer natuur voor pittig fruit

De populatie van bijen gaat sterk achteruit. Vlaanderen en Nederland beleven momenteel een heuse bestuivingscrisis die grote ecologische en economische gevolgen met zich mee brengt. De teelt van appels, peren en kersen is echter erg afhankelijk van bestuiving. Vooral gebieden als het Hageland, de Haspengouw in Vlaanderen, Nederlands Limburg en Zeeland voelen de gevolgen.

‘Meer natuur voor pittig fruit’ zal fruittelers aansporen om bijvoorbeeld nestblokken te installeren. Voor andere nuttige soorten als vleermuizen, eikelmuizen en marterachtigen worden andere concrete maatregelen gerealiseerd. Op die manier tracht men opnieuw een stabiele populatie van bestuivende insecten op te bouwen binnen percelen, bedrijven en de brede regio.

Dit natuurlijk tuinbeheer – vanuit een ecologisch model dat de nieuwste Vlaamse en Nederlandse kennis bijeenbrengt – zal de sterfte van de honingbij tegengaan. Het biedt daarnaast kansen voor plaagbestrijding met minder inzet van chemicaliën. Bij het project, getrokken door het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, worden beheerders van biotopen in de ruimere omgeving van de boomgaarden betrokken, zoals gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders.

update: maart 2017

Alle projecten