Improved

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Vlaanderen en Nederland ongeveer 10 keer meer water zouden kunnen hergebruiken dan momenteel het geval is. Water is een cruciale grondstof voor de chemische industrie in de Zeeuwse, Gentse en Antwerpse zeehavens. De (chemische) industrie vertegenwoordigt een zeer belangrijke economische activiteit in deze havens, maar ze wordt steeds meer geconfronteerd met waterproblematiek zoals o.a. een dalende voorraad van zoet water. 

De sleutel tot een duurzamer watergebruik ligt dan ook in aanzienlijke mate bij de grootschalige chemische industrie in de havengebieden. Echter, de chemische industrie is vaak zeer conservatief ten opzichte van nieuwe waterbronnen, omdat er (nog) niet kan voorspeld worden hoe een andere waterkwaliteit een effect zal hebben op het chemisch proces (vb. bij stoomkraken of andere processen werkende met hoge druk stoom).

Daarom werd "IMPROVED" geïnitieerd. Binnen IMPROVED wordt infrastructuur opgebouwd waarmee onderzoek verricht wordt naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen, én waarbij bovendien de invloed van deze waterkwaliteit op het chemisch proces meteen ook onderzocht wordt. De onderzoeksinfrastructuur is sinds september 2018 operationeel bij Yara, één van de grote industriële spelers die de technologie uit het project op eigen terrein toepast, naast BASF Antwerpen, DOW Benelux B.V. en Evides Industriewater B.V. Het project is geïnitieerd door Universiteit Gent, en de installatie is gebouwd door IEC N.V.

De zuiveringsinstallatie bevat state-of-the-art waterzuiveringstechnieken en meettechnieken voor vb. corrosie en microbiële groei, en is mobiel en plug and play. Zo kan de dynamiek van variabele bronwaterkwaliteit en de invloed daarvan op het chemisch proces onderzocht worden, zonder in het proces zelf in te grijpen, zodat bedrijven waterbeheer rond de eigen site beter en zonder risico kunnen ontwikkelen. Dit alles gebeurt door een geïntegreerde en grensoverschrijdende benadering waarbij zowel de expertise van de chemische industrie, proceswaterleveranciers, technologieleveranciers, als de academische sector uit Vlaanderen en Nederland een belangrijke rol spelen. Momenteel worden bij Yara twee procescondensaatstromen getest die nu als afvalstromen afgevoerd/geloosd worden, maar waarvoor door het project hergebruik mogelijk wordt.

update: februari 2018Alle projecten