Grenspark Groot-Saeftinghe

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft goedkeuring verleend aan een bijdrage van 1,4 miljoen euro voor ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’, een ambitieus project van Vlaamse en Nederlandse overheden ten behoeve van de natuur in en rond het unieke natuurgebied het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’.

In de Vlaams-Nederlandse lange termijnvisie voor het Schelde-estuarium kwamen de Vlaamse en Nederlandse regeringen eerder overeen dat de verdieping van de Westerschelde en de natuurcompensatie in de Hedwige- en Prosperpolders gepaard dienden gaan met een verdere optimalisering van het grensoverschrijdend natuurbeheer. Dit gebeurt nu via de biodiversiteitsmaatregelen in het Europees Interreg-project ‘Grenspark Groot-Saeftinghe. Het is een concreet grensoverschrijdend project dat niet alleen goed aansluit bij de doelstellingen van Interreg Vlaanderen-Nederland maar ook een kans biedt tot een gezamenlijke aanpak omdat het projectgebied geografisch op de grens ligt en daardoor noopt tot Vlaams-Nederlandse samenwerking. Met de natuurontwikkeling in de Hedwigepolder, Prosperpolders, Doelpolder en de Nieuwe Arenbergpolder aangrenzend aan het Verdronken Land van Saeftinghe ontstaat een enorm aaneengesloten estuarien natuurgebied, een volwaardig grensoverschrijdend natuurpark.

In het project staan drie activiteiten centraal: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. Om die doelen te bereiken worden broedeilanden, een vispassage, een toren, bunker en kasten voor vleermuizen en tal van andere grote en kleine landschapselementen aangelegd. Dit alles vanuit een gezamenlijke, Vlaams-Nederlandse natuurvisie. 

Aangezien de natuur zich niet laat tegenhouden aan de grens, dient natuurlijk ook het beheer gezamenlijk te gebeuren. Naast de grensoverschrijdende natuurvisie zal er daarom ook een Vlaams-Nederlandse beheersorganisatie voor het Grenspark worden ontwikkeld binnen het project.

update: mei 2017Alle projecten

Project verantwoordelijke

EGTS Linieland van Waas en Hulst

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 2.790.111,72 € levert Interreg een bijdrage van 1.395.055,86 € (50,00 %)

Downloads