Grensinfovoorziening VL-NL

Met de voortschrijdende ontwikkeling van de Europese binnenmarkt raken de verschillende Europese lidstaten op sociaaleconomisch gebied steeds verder geïntegreerd. Zo pendelen dagelijks duizenden forenzen tussen Nederland en Vlaanderen op en neer. Ondanks de hechte onderlinge relaties tussen inwoners van de buurlanden op economisch en persoonlijk vlak, zijn er nog steeds praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht kunnen voor grensgangers het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren compliceren. 

Met grensgangers worden bedoeld personen die in het verleden, actueel of in de toekomst een grensoverschrijdende betrekking door wonen en/of werken hadden, hebben of zullen hebben. 

In het Interreg-project ‘Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland’ werken sinds medio 2016 verschillende partners (nationale, regionale en lokale overheden, uitvoeringsinstellingen, publieke arbeidsbemiddelaars en sociale partners) grensoverschrijdend samen om alle relevante informatie te ontsluiten door de inrichting van een uniform en overkoepelend netwerk waar bestaande èn nieuwe grensinformatiepunten deel van zullen uitmaken. Via dit project worden grenswerkers de weg gewezen. Gewerkt wordt aan de inhoudelijk alsook organisatorisch best passende opzet, daarbij rekening houdend met de specifieke aandachtspunten en kenmerken van de verschillende regio’s. Er zal een gedegen netwerk van Grensinfopunten (GIP) ontstaan waar voormalige, huidige en toekomstige grensarbeiders en hun werkgevers kosteloos informatie kunnen inwinnen over de gevolgen van grensarbeid. Een GIP fungeert daarbij als een goed bereikbare, laagdrempelige en regionale frontoffice, met achterliggend een netwerk van specialistische backoffices.

Ook op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarktwerking bestaan er reeds goede initiatieven, zoals het Sectorbureau Grensarbeid, dat in het kader van het Interreg IV-project ‘Tendenzen zonder Grenzen’ als pilot is opgericht. Binnen het kader van het onderhavige Interreg-project wordt o.a. beoogd het Sectorbureau Grensarbeid verder uit te bouwen. Daarnaast zal ook worden onderzocht wat de gewenste verbinding tussen grensinfovoorziening en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in andere Nederlandse en Vlaamse regio’s is en hoe deze in de betreffende regio’s vorm kan worden gegeven. Bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens werken met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen.

zie www.grensinfopunt.eu voor de locaties en openingstijden van de Grensinformatiepunten

update: oktober 2017

Alle projecten