EnergieNeutraal LEvensloopbestendig Bouwen (ENLEB)

Ongeveer 55% van alle woningen in Nederland en 75% in België is particulier bezit. Aangezien woningeigenaren zelf beslissen wanneer en wat ze investeren in hun huis hebben ze een grote invloed op het al dan niet behalen van de CO2 emissiereductiedoelen voor 2020. Eigenaren moeten zich herkennen in verduurzamingsopties vooraleer ze investeren, en dit sluit helaas niet naadloos aan op het huidige aanbod van de bouwsector.

In ‘ENLEB’ wil men de woningeigenaar en de bouwsector bij elkaar brengen zodat energie-efficiëntie, energieopwekking en innovatie een gezamenlijke doelstelling wordt. Slimme combinaties van bouwfysica, installatietechniek,  duurzame energieopwekking en –opslag, samen met een aantrekkelijk financieel aanbod, dragen bij om de energiedoelstellingen in 2020 te halen. 

In elf wijken binnen de grensregio worden energie-efficiënte demowoningen opengesteld. In vijf demowoningen worden innovaties geïmplementeerd en tentoongesteld zodat woningeigenaren en bedrijven geïnspireerd en gesensibiliseerd worden.  Zo zal bijvoorbeeld één woning in Nederland en één wooneenheid in Vlaanderen voorzien worden van DC-technologie: in deze state-of-the-art woningen worden de nieuwste ontwikkelingen gedemonstreerd. Onderzoeksvragen liggen hier specifiek op het vlak van wetgeving en reglementering: is het mogelijk om sociale huurwoningen uitgerust met gelijkspanning te verhuren, en welke stappen dienen daarvoor gezet te worden? 

Daarnaast worden in 9 wijken (6 in Vlaanderen en 3 in Nederland met in totaal ruim 3700 adressen)  een quickScan gemaakt van de behoeften en een analyse van de kracht en zwakte van de wijk om co-creatie tot een succes te maken. Deze quickScan bestaat o.a. uit een stedenbouwkundige analyse en energetisch profiel van elke wijk, een sterkte-zwakte analyse, een trendanalyse m.b.t. demografische ontwikkelingen en een inventarisatie van financiële ruimte in de wijk. Dit gebeurt o.a. op basis van interviews, huisbezoeken en statistische data. Zo ontstaat van elke wijk een profiel waarbij bepaalde aanpakken passen. Deze kennis wordt bewerkt en gebundeld in een ‘ENLEB Menukaart’. Daarnaast wordt de reeds beschikbare kennis van andere Interreg-projecten als Demi More en See2do! verwerkt.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Kamp C Duurzaam Bouwen

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.478.803,90 levert Interreg een bijdrage van € 739.401,95 (50%)